Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Amdan y Comisiynydd

Amdan y Comisiynydd

Etholwyd Arfon Jones yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru ar 5 Mai 2016.  Bydd yn dal y swydd tan yr etholiadau nesaf a fydd yn cael eu cynnal ym mis Mai 2021.

Mae Mr Jones yn wreiddiol o Harlech ond erbyn hyn yn byw yng Ngwersyllt, Wrecsam gyda’i wraig Gwenfair. Mae ganddynt ddwy ferch a phedwar o wyrion.

Mi roedd Mr Jones tan Mai 2017 yn gynghorydd Cyngor Wrecsam dros ward Gorllewin Gwersyllt, mi mae yn aelod o Gyngor Cymunedol Gwersyllt.

Dilynodd Mr Jones yrfa lwyddiannus gyda Heddlu Gogledd Cymru rhwng 1978 a 2008 pan ymddeolodd ar reng Arolygydd.

Meddai Mr Jones

“Anrhydedd o’r mwyaf i mi yw cael fy ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Roeddwn wirioneddol wrth fy modd â chanlyniad yr etholiad ar 5 Mai, diolch i chi.

Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd byddaf sicrhau fy mod yn gwrando ar gymunedau Gogledd Cymru a thrwy weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a sefydliadau eraill byddaf yn sicrhau ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth plismona gorau posibl ar eich cyfer. 

Fy mlaenoriaethau cychwynnol fydd craffu ar sut y mae achosion o gamdriniaeth ddomestig yn cael eu delio â nhw gyda’r nod o gynyddu euogfarnau; annog datganoli’r system cyfiawnder yr ifanc a chraffu ar y modd y caiff priffyrdd yr ardal eu plismona.  Rwy’n bwriadu gweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn gwireddu’r blaenoriaethau hyn”.

Yn dilyn ei etholiad, bu’n rhaid i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd  Dyngu Llw a elwir hefyd yn ‘Ddatganiad Derbyn Swydd’.  Cliciwch yma i weld y Datganiad.

Gwybodaeth Ychwanegol:-

Rhestr Wirio Foesegol
Hysbysiad o fuddion ariannol y Comisynydd
Cofrestr anrhegion a Lletygarwch y Comisynydd
Treuliau'r Comisiynydd

 

 
 
 
Powered by Contensis