Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Barn y Comisiynydd 2016

Barn y Comisynydd ar:-

Llinellau Cyffuriau

Llinellau Cyffuriau yw pan mae gangiau troseddol o ddinasoedd mawr ledled y DU yn defnyddio trais a bygythiadau i ehangu eu rhwydwaith gyffuriau o fewn eu rhanbarth, ac i ardaloedd maestrefol, fel trefi marchnad ac arfordirol ledled y wlad. Maent yn cam-fanteisio ar bobl ifanc ac oedolion bregus i symud a gwerthu cyffuriau a ‘chogio’ cartrefi pobl fregus a phobl sy’n gaeth i gyffuriau. Maent yn eu meddiannu ac yn defnyddio eu heiddo fel canolbwynt cyffuriau.

Hoffai’r Comisiynydd i chi wylio’r fideo hwn gan y bydd yn egluro mwy am linellau cyffuriau.

https://www.youtube.com/watch?v=-qD8i_ag_8A&feature=youtu.be

Erthygl gan Transform Drug Policy Foundation ynghylch - "'County Lines' Drug Supply - Exploiting the Young and Vulnerable; Enriching Organised Crime". 


 

Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Cafodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (Comisiwn) ei sefydlu gan Brif Weinidog Cymru i adolygu sut mae'r system gyfiawnder yn gweithredu ac i osod gweledigaeth hirdymor ar gyfer ei dyfodol, gyda'r nod o:

  • Hyrwyddo gwell canlyniadau o ran mynediad at gyfiawnder, gostwng nifer yr achosion o droseddu a hybu'r broses adsefydlu.
  • Sicrhau bod y trefniadau awdurdodaethol ac addysg gyfreithiol yn adlewyrchu ac yn rhoi sylw i rôl cyfiawnder yn llywodraethiant a ffyniant Cymru, yn ogystal â materion penodol sy'n codi yng Nghymru.
  • Hyrwyddo cadernid a chynaliadwyedd sector gwasanaethau cyfreithiol Cymru a sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl i ffyniant Cymru.

Mae'r Comisiyndd Heddlu a Throsedd wedi paratoi ymateb i ofynion am dystoliaeth gan y Prif Weinidog.


 

Costau ei swyddfa

Fel Comisiynydd  Heddlu a Throsedd gogledd Cymru, rwy’n ymwybodol fod costau fy swyddfa i o ddiddordeb i lawer o drigolion yr ardal.  Am y rheswm hwnnw felly gofynnais i’m Prif Swyddog Cyllid gymharu costau fy swyddfa i â chostau Swyddfeydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd eraill.....i ddarllen mwy

 


 
Rheoleiddio Canabis at Ddefnydd Meddygol yn y DU

Credaf y dylai canabis, sydd ar hyn o bryd yn gyffur rheoledig dosbarth B, fod yn gyfreithlon at ddibenion meddyginiaethol....darllenwch mwy.

Papur Archwilio'r Swyddfa Gartref - Medical use of cannabis


 

Awdurdod Tân ac Achub, Gogledd Cymru

I ddarllen fy ymateb i ymgynghoriad Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, cliciwch yma......


 

 Yr heriau sy'n cael eu hwynebu gan Wasanaeth yr Heddlu a Heddlu Gogledd Cymru

 

Llythyr ar y cyd rhwng y Comisiynydd Heddlu a Phrif Gwnstabwl Gogledd Cymru ynglyn ar sialens sydd  yn gwynebu y gwasanaeth heddlu ar draws yr Deurnas Unedig a Gogledd Cymru

Gall copi o’r llythyr gael ei weld yma … Heriau sy'n gwynebu'r Heddlu a HGC


 

Diogelu’r Cyhoedd, Risg a Phlismona

Mae’r ddogfen hon yn hynod ddiddorol, mae’n ddogfen ymchwil gan Dr Francesca Menichelli yn gofyn:  "Rhag beth yr ydym angen ein diogelu?”

Freedom Restrained? Public Protection, Risk and Policing

 

 
 
 
Powered by Contensis