Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Rôl a Chyfrifoldebau Statudol

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru sy’n gyfrifol am lywodraethu plismona yn ein hardal. Mae rôl y Comisiynydd wedi disodli Awdurdod yr Heddlu. Mae ar y Comisiynydd gyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau heddlu effeithiol ac effeithlon sy'n dangos gwerth am arian ac, yn bwysicaf oll, yn lleihau trosedd.

Mae ar y Comisiynydd bedair prif ddyletswydd, sef:

 • Gosod y blaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngogledd Cymru
 •  Penderfynu ar y gyllideb ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru
 •  Dal y Prif Gwnstabl yn atebol.
 •  Gwrando ar farn y cyhoedd ynglŷn â phlismona.

Mae gan y Comisiynydd amrediad o bwerau a chyfrifoldebau i’w gynorthwyo i gyflawni’r dyletswyddau hyn, gan gynnwys:

 •  Bod yn atebol i’r etholaeth a chynrychioli’r cyhoedd ar faterion plismona
 •  Paratoi Cynllun Heddlu a Throsedd sy’n amlinellu’r cyfeiriad strategol a'r amcanion ar gyfer plismona yng Ngogledd Cymru.
 •  Gosod y praesept plismona, sef yr elfen o dreth y cyngor sy’n mynd tuag at blismona.
 •  Gweithio gyda phartneriaid i atal a thaclo troseddu ac aildroseddu
 •  Dal yr Heddlu’n atebol, drwy’r Prif Gwnstabl, am ddarpariaeth gwasanaethau plismona.
 •  Penodi, ac os bydd angen, diswyddo’r Prif Gwnstabl
 •  Goruchwylio cwynion yn erbyn Heddlu Gogledd Cymru
 •  Comisiynu gwasanaethau a phrosiectau diogelwch cymunedol yn yr ardal.
 • Sicrhau y gweithredir ar flaenoriaethau’r cyhoedd, yr ymgynghorir â dioddefwyr ac nad yw’r unigolion mwyaf diamddiffyn yn cael eu hesgeuluso.
 •  Sicrhau gwerth am arian

Sefydlwyd Panel Heddlu a Throsedd annibynnol sy’n cynnwys deg cynghorydd o bob rhan o ogledd Cymru yn ogystal â tri aelod annibynnol sy’n gyfrifol am graffu ar berfformiad Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru  

 
 
 
Powered by Contensis