Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Archwilio a Llywodraethu

Pwyllgor Archwilio ar y Cyd

 

Fel rhan o’r Cod Ymarfer Ariannol, mae angen i ni sefydlu Pwyllgor Archwilio annibynnol er mwyn darparu sicrwydd annibynnol i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Prif Gwnstabl ar ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheoli mewnol a chywirdeb y prosesau riportio ariannol a llywodraethu blynyddol. 

Pwyllgor Arcwhilio (gwelwch agenda, cyfnodion a papurau atodol isod)

 20212020 2019 
30 Mawrth 2021 09 Mawrth 2020 21 Mawrth 2019  
29 Gorffennaf 2021 30 Gorffennaf 2020 30 Gorffennaf 2019  
06 Hydref 2021 05 Hydref 2020 23 Medi 2019  
08 Rhagfyr 2021 10 Rhagfyr 2020 28 Tachwedd 2019  

 

Aelodau'r Pwyllgor

Aelodau annibynnol y Pwyllgor o 1 Ebrill 2021 ymlaen, sef:-

Rachel E Barber (Cadeirydd)
John Cunliffe
Sarah Davies
Julie Perkins
Allan Rainford

Mynegiadau o Ddiddordebau
Telerau ac Amodau
Cylch Gorchwyl
Treuliau a Lwfansiau 2020-21
Adroddiad Blynyddol

Os hoffech gysylltu ac unrhyw aelod o'r Cyd Bwyllgor Archwilio, cysylltwch a Swyddfa y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk neu ffoniwch 01492 805486

 


 
Bwrdd Cyd Lywodraethu

Diben y cyd-fwrdd llywodraethu yw goruchwylio trefniadau llywodraethu corfforaethol y Comisiynydd Heddlu a throsedd a Heddlu Gogledd Cymru, a chofnodi'r trefniadau hyn yn barhaus.

 

Cadeirir y Bwrdd gan y Prif Swyddog Cyllid ac mae'r aelodau'n cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Pennaeth Cyllid, Cyfrifydd Rheoli Cyllid, Prif Swyddog Gwybodaeth, Pennaeth Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth, Tîm Grym Archwilio ac Arolygu, aelod o'r Cyd-Bwyllgor Archwilio ac aelod o'r Tîm Archwilio Mewnol.

Ataliwyd y Bwrdd Cyd Llywodraethau ar 13 Awst 2019 gyda'r bwriad o drosglwyddo'r gwaith i'r Bwrdd Sicrwydd, ond yn dilyn adolygiad, caiff ei ail adfer o fis Mawrth 2020  ymlaen.

 

Gellir gweld cylch gorchwyl llawn y Bwrdd yma. 

 

 Cofnodion y Bwrdd Cyd Lywodraethu

20202019 2018 
 30 Mawrth 2020  5 Chwefror 2019  7 Mawrth 2018  
   11 Mehefin 2019  13 Mehefin 2018  
     5 Medi 2018  
     12 Rhagfyr 2018  

 

 

 
 
 
Powered by Contensis