Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Archwilio a Llywodraethu

Pwyllgor Archwilio ar y Cyd

 

Fel rhan o’r Cod Ymarfer Ariannol, mae angen i ni sefydlu Pwyllgor Archwilio annibynnol er mwyn darparu sicrwydd annibynnol i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Prif Gwnstabl ar ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheoli mewnol a chywirdeb y prosesau riportio ariannol a llywodraethu blynyddol. 

Pwyllgor Arcwhilio (gwelwch agenda, cyfnodion a papurau atodol isod)

 20222021 2020 
28 Mawrth 2022 30 Mawrth 2021 09 Mawrth 2020  
28 Gorffennaf 2022 4 Awst 2021 30 Gorffennaf 2020  
06 Hydref 2022 06 Hydref 2021 05 Hydref 2020  
08 Rhagfyr 2022 08 Rhagfyr 2021 10 Rhagfyr 2020  

 

Aelodau'r Pwyllgor

Aelodau annibynnol y Pwyllgor o 1 Ebrill 2021 ymlaen, sef:-

Rachel E Barber (Cadeirydd)
John Cunliffe
Sarah Davies
Julie Perkins
Allan Rainford

Mynegiadau o Ddiddordebau
Telerau ac Amodau
Cylch Gorchwyl
Treuliau a Lwfansiau 2021-22

Os hoffech gysylltu ac unrhyw aelod o'r Cyd Bwyllgor Archwilio, cysylltwch a Swyddfa y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk neu ffoniwch 01492 805486

 


 
Bwrdd Cyd Lywodraethu

Diben y cyd-fwrdd llywodraethu yw goruchwylio trefniadau llywodraethu corfforaethol y Comisiynydd Heddlu a throsedd a Heddlu Gogledd Cymru, a chofnodi'r trefniadau hyn yn barhaus.

 

Cadeirir y Bwrdd gan y Prif Swyddog Cyllid ac mae'r aelodau'n cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Pennaeth Cyllid, Cyfrifydd Rheoli Cyllid, Prif Swyddog Gwybodaeth, Pennaeth Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth, Tîm Grym Archwilio ac Arolygu, aelod o'r Cyd-Bwyllgor Archwilio ac aelod o'r Tîm Archwilio Mewnol.

Ataliwyd y Bwrdd Cyd Llywodraethau ar 13 Awst 2019 gyda'r bwriad o drosglwyddo'r gwaith i'r Bwrdd Sicrwydd, ond yn dilyn adolygiad, caiff ei ail adfer o fis Mawrth 2020  ymlaen.

 

Gellir gweld cylch gorchwyl llawn y Bwrdd yma. 

 

 Cofnodion y Bwrdd Cyd Lywodraethu

2022021 2020 
 3 Mawrth 2022  17 Chwefror 2021  3 Mawrth 2020  
   17 Mehefin 2021  15 Mehefin 2020  
   26 Awst 2021  5 Tachwedd 2020  
   28 Hydref 2021    

 

 

 
 
 
Powered by Contensis