Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Sut i Gwyno

Gyda rhai eithriadau, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n gyfrifol am ddal Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yn atebol. Y Comisiynydd yw'r awdurdod priodol i ymdrin ag unrhyw gwynion a materion ymddygiad yn ymwneud â Phrif Gwnstabl yr Heddlu.

Y Prif Gwnstabl sy’n gyfrifol am ddal pawb arall yn yr Heddlu yn atebol. Mae hyn yn awr yn cynnwys cwynion yn erbyn y Dirprwy Brif Gwnstabl, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol ac unrhyw faterion eraill yn ymwneud â'r Prif Swyddogion.

Canllaw Stadudol



Beth ydy cwyn?

 

"Cwyn yw unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd gyda heddlu a fynegir gan neu ar ran aelod o'r cyhoedd. Rhaid iddo gael ei wneud gan berson sy'n bodloni'r diffiniad o achwynydd. Rhaid hefyd cael rhyw fwriad gan yr achwynydd i ddod â'u hanfodlonrwydd i sylw'r heddlu neu gorff plismona lleol. Nid oes rhaid i gŵyn gael ei gwneud yn ysgrifenedig, ac ni ddylai ddatgan yn benodol ei bod yn gŵyn i'w hystyried fel un".


 

I gwyno am:-

 

Cysylltwch â:-

 

Gwasaneth, Swyddog Heddlu, Staff yr Heddlu,
SHC neu Gwnstabl Gwirforddorol

Adran Safonau Proffesiynol
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn   LL29 8AW

E-bost:-  ProfStandardsEnquiries@nthwales.pnn.police.uk

neu drwy'r wefan

Hawdd i'w Ddeall

Y Prif Gwnstabl

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

E-bost - OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy LL32 8DU

E-bost:- panel.heddlu@conwy.gov.uk

Cofrestr Cwynion 2019

Staff Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a
Throsedd (SCHTH)

Prif Weithredwr
SGHT
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

E-bost - OPCC@heddlu-gogledd-cymru-police.uk

Polisi Cwynion

Cydymffurfiaeth gyda Safonau'r Iaith Gymraeg

Prif Weithredwr
SGHT
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

E-bost:- OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk 

 

 

 
 
 
Powered by Contensis