Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Perfformiad

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn atebol am gynnal gwasanaeth plismona effeithiol ac effeithlon yng ngogledd Cymru ac mae herio a chraffu ar waith Heddlu Gogledd Cymru yn rhan allweddol o’i ddyletswyddau. Bydd hyn yn cynnwys monitro perfformiad yn erbyn y Cynllun Heddlu a Throsedd.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â lefelau trosedd yn eich cymdogaeth drwy fynd i wefan y Swyddfa Gartref http://www.police.uk/. Gellir teilwra mapiau trosedd yn arbennig ar gyfer yr ardal y mae gennych chi ddiddordeb ynddi a cheir siartiau sy'n dangos lefelau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol fesul categori,  dadansoddiad o 'ganlyniadau cyfiawnder' fesul categori a’r tueddiadau ym mhob categori o drosedd fesul mis.

Ar Wefan Cymharu Troseddau AHEM ceir teclyn ar gyfer cymharu cyfraddau trosedd, niferoedd gweithluoedd a chost ac ansawdd gwasanaethau plismona.

Bob blwyddyn bydd y Comisiynydd yn cyhoeddi adroddiad blynyddol a fydd yn rhoi gwybodaeth ynghylch yr hyn a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol, gan gynnwys gwybodaeth am berfformiad a chynnydd o ran cyflawni'r amcanion plismona a throseddu.


 

Yr Asiantaeth Troseddau Genedlaethol

Yr Asiantaeth Troseddau Genedlaethol (ATG/NCA) sy’n arwain brwydr sefydliadau gorfodi’r gyfraith y DU yn erbyn troseddau difrifol a threfnedig.  Mae’r Asiantaeth yn gweithredu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol a chanddi fandad a phwerau i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau gorfodi’r gyfraith eraill er mwyn sicrhau y gweithredir grym llawn y gyfraith yn erbyn troseddwyr difrifol a threfnedig.

Cliciwch yma i ddarllen yr Asesiad Strategol Cenedlaethol o Droseddau difrifol a Threfnedig 2016


 

 
 
 
Powered by Contensis