Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Y Panel Heddlu a Throsedd

Yn ardal pob heddlu sefydlwyd Panel Heddlu a Throsedd sy’n gyfrifol am gadw llygad ar berfformiad y Comisiynydd ar ran yr etholaeth. Mae'n ofynnol hefyd i'r Comisiynydd ymgynghori â'r Panel ar ei gynlluniau a'i gyllideb ar gyfer plismona,  faint ddylai’r elfen o'r dreth cyngor ar gyfer plismona fod, a phenodi Prif Gwnstabl.

Mae’r Panel yn cynnwys deg cynghorydd lleol a dau aelod cyfetholedig annibynnol. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r ‘Awdurdod Lletyol’ ar gyfer Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ac sy’n darparu’r gwasanaethau cefnogi sy’n angenrheidiol i alluogi'r panel i weithredu a chyflawni ei ddyletswyddau'n effeithiol.

Ewch i Wefan Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru  am ragor o wybodaeth gan gynnwys manylion am yr aelodau, cofnodion ac agendâu.

 

 
 
 
Powered by Contensis