Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Bwrdd Gweithredol Strategol

 

Drwy’r Bwrdd Gweithredol Startegol (y Bwrdd), mae’r Comisiynydd yn craffu ar berfformiad yn erbyn y Cynllun Heddlu a Throsedd, yn monitro perfformiad yr Heddlu a chyllideb yr Heddlu. Y Bwrdd yw’r fforwm gwneud penderfyniadau ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a ble bo hynny’n briodol, mewn ymgynghoriad â’r Prif Gwnstabl. Mae’r Bwrdd yn cael ei gadeirio gan y Comisiynydd a gallai aelodau gynnwys y Dirprwy Gomisiynydd, y Prif Gwnstabl, y Dirprwy Brif Gwnstabl, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Weithredwr a Phrif Swyddog Cyllid Swyddfa’r Comisiynydd.

Mae cylch gorchwyl llawn y bwrdd ar gael yma


 

Cofnodion Bwrdd Gweithredol Strategol

Dim ond yn y Saesneg mae'r cofnodion isod ar gael.  Os ydych angen copi Cymraeg, cysylltwch ar swyddfa ar OPCC@nthwales.pnn.police.uk/The minutes of the following SEB meetings are currently only available in English.  Should you require a version in the Welsh language please contact the office on OPCC@nthwales.pnn.police.uk

 


 

  

Cwynion ac Adolygiadau

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd 3 prif ddyletswydd o ran cwynion ac adolygiadau sef:-

(1)     Awdurdod Priodol i ystyried cwynion am y Prif Gwnstabl,

(2)     Dyletswydd i ddwyn y Prif Gwnstabl yn atebol gan ddarparu proses gwynion effeithiol ac effeithlon, a

(3)     Corff Adolygu perthnasol o rai o gwynion yr heddlu.

Ceir gwybodaeth ar sut mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn bodloni’r dyletswyddau statudol hyn yma

Yng nghyfarfodydd chwarterol y Bwrdd Craffu Safonau Proffesiynol a gynhelir gyda’r Dirprwy Brif Gwnstabl a’r Adran Safonau Proffesiynol, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn craffu’r modd yr ymdrinnir â chwynion a honiadau o gamymddwyn gan Heddlu Gogledd Cymru. Ceir y cylch gorchwyl llawn yma.

Cyhoeddir ystadegau Chwarterol a Blynyddol gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. Ceir y wybodaeth hon yma.

 


 

  

Panel Craffu Gwarediadau tu allan i’r Llys
 

Mae Gwarediadau tu allan i’r Llys yn cael eu hasesu a’u craffu yn annibynnol gan Banel Craffu Gogledd Cymru. Cynrychiolir Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar y Panel Craffu ynghyd â Chadeiryddion Mainc Ynadon, cynrychiolwyr o’r Timau Troseddau Ieuenctid, Ymddiriedolaeth Prawf Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Cymorth i Ddioddefwyr, Adran Gweinyddu Cyfiawnder yr Heddlu a’r Gwasanaeth Plismona Lleol. 

Gall y panel wneud argymhellion, rhoi adborth ar achosion unigol i swyddogion, cyfleu canfyddiadau, hyrwyddo arferion gorau ac adnabod datblygiadau polisi posibl neu anghenion hyfforddiant ar gyfer eu hystyried gan yr heddlu neu asiantaeth arall perthnasol. Ni all y panel newid canlyniad gwreiddiol achos a bydd yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei dileu cyn y caiff ei chraffu arni. 


 

 

 
 
 
Powered by Contensis