Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Bwrdd Gweithredol Strategol

Drwy’r Bwrdd Gweithredol Startegol (y Bwrdd), mae’r Comisiynydd yn craffu ar berfformiad yn erbyn y Cynllun Heddlu a Throsedd, yn monitro perfformiad yr Heddlu a chyllideb yr Heddlu. Y Bwrdd yw’r fforwm gwneud penderfyniadau ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a ble bo hynny’n briodol, mewn ymgynghoriad â’r Prif Gwnstabl. Mae’r Bwrdd yn cael ei gadeirio gan y Comisiynydd a gallai aelodau gynnwys y Dirprwy Gomisiynydd, y Prif Gwnstabl, y Dirprwy Brif Gwnstabl, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Weithredwr a Phrif Swyddog Cyllid Swyddfa’r Comisiynydd.

Mae cylch gorchwyl llawn y bwrdd ar gael yma

Cofnodion Bwrdd Gweithredol Strategol

Dim ond yn y Saesneg mae'r cofnodion isod ar gael.  Os ydych angen copi Cymraeg, cysylltwch ar swyddfa ar OPCC@nthwales.pnn.police.uk/The minutes of the following SEB meetings are currently only available in English.  Should you require a version in the Welsh language please contact the office on OPCC@nthwales.pnn.police.uk

201920182017
 31 Ionawr 2019  17 Ebrill 2018 16 Chwefror 2017
 12 Ebrill 2019  26 Gorffennaf 2018 23 Mai 2017
 25 Gorffennaf 2019  17 Hydref 2018 17 Awst 2017
 23 Hydref 2019    
     

 

 


 

 
Cwynion

Drwy'r cyfarfodydd chwarterol a gynhelir gyda'r Dirprwy Brif Gwnstabl a'r Adran Safonau Proffesiynol mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn archwilio sut mae cwynion a honiadau o gamymddygiad yn cael eu trin gan HGC.  


 

Bwrdd Llywodraethu’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr

 

Drwy Fwrdd Llywodraethu’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr bydd y Comisiynydd yn craffu ar berfformiad y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn erbyn y dangosyddion perfformiad allweddol a chanlyniadau’r arolwg adborth defnyddwyr.

Cadeirydd y Bwrdd yw’r Prif Weithredwr ac mae’r aelodau’n cynnwys y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Pennaeth Uned Gweinyddu Cyfiawnder yr Heddlu, Pennaeth Uned Diogelu Pobl Fregus yr Heddlu, Rheolwr y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr, cynrychiolwyr y Grŵp Ymgynghorol Annibynnol ac eraill.

Mae cylch gorchwyl llawn y Bwrdd i’w weld yma:

 


 

 


Panel Craffu Gwarediadau tu allan i’r Llys
 

Mae Gwarediadau tu allan i’r Llys yn cael eu hasesu a’u craffu yn annibynnol gan Banel Craffu Gogledd Cymru. Cynrychiolir Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar y Panel Craffu ynghyd â Chadeiryddion Mainc Ynadon, cynrychiolwyr o’r Timau Troseddau Ieuenctid, Ymddiriedolaeth Prawf Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Cymorth i Ddioddefwyr, Adran Gweinyddu Cyfiawnder yr Heddlu a’r Gwasanaeth Plismona Lleol. 

Gall y panel wneud argymhellion, rhoi adborth ar achosion unigol i swyddogion, cyfleu canfyddiadau, hyrwyddo arferion gorau ac adnabod datblygiadau polisi posibl neu anghenion hyfforddiant ar gyfer eu hystyried gan yr heddlu neu asiantaeth arall perthnasol. Ni all y panel newid canlyniad gwreiddiol achos a bydd yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei dileu cyn y caiff ei chraffu arni. 


 

 

 
 
 
Powered by Contensis