Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Ymgynghoriadau

 Galwad y Comisiynydd am dystiolaeth – Cyfraniad i ddatblygu Cynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru yn galw ar drigolion Gogledd Cymru i fynegi eu safbwyntiau er mwyn ei gynorthwyo i greu Cynllun Heddlu a Throsedd ar gyfer Gogledd Cymru.

“Fy nghyfrifoldeb i yw paratoi Cynllun Heddlu a Throsedd ar gyfer Gogledd Cymru. Bydd y cynllun yn gosod cyfeiriad ar gyfer yr Heddlu yng Ngogledd Cymru ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Mae’n bwysig iawn i mi fy mod yn cael cymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn gallu gosod y Cynllun ac rwy’n galw ar bobl, busnesau, y sector gwirfoddol a’r sector gyhoeddus yng Ngogledd Cymru i fanteisio ar y cyfle hwn i rannu eu safbwyntiau a’u profiadau gyda mi am faterion yn ymwneud â’r Heddlu a Throsedd yng Ngogledd Cymru.

Yn ystod fy ymgyrch etholiadol roeddwn yn ddigon ffodus i gael cyfarfod â nifer o bobl ac i gael clywed eu safbwyntiau am blismona, ond rydw i hefyd yn gwybod nad yw nifer o bobl yn yr ardal wedi rhannu eu safbwyntiau gyda mi hyd yma.

Rydw i eisiau gwybod sut mae’r gwasanaeth wedi eich helpu chi, sut yr ydych yn meddwl y gallai weithio’n well i chi a beth sydd bwysicaf i chi am y gwasanaeth.

Bydd fy rôl a’r Cynllun Heddlu a Throsedd yn ymestyn tu hwnt i wasanaeth yr Heddlu. Rydw i felly’n dymuno derbyn safbwyntiau i weld a ydym yn cydweithio’n ddigon da â’n partneriaid er mwyn lleihau trosedd a gwneud ein cymunedau’n ddiogelach.”

Bydd y Comisiynydd yn mynd ati’n ofalus i ddadansoddi tueddiadau trosedd, asesiadau risg, bygythiadau a’r adnoddau ariannol sydd ar gael ar gyfer plismona dros y misoedd nesaf ac “mae ond yn iawn fod profiadau pobl yn ffurfio rhan annatod o ddatblygiad y Cynllun ar gyfer Gogledd Cymru.”

Bydd yr Alwad am Dystiolaeth yn gyfle i bawb fynegi eu barn i’r Comisiynydd am yr hyn maent yn feddwl sy’n bwysig am drosedd a phlismona, a’r rhesymau am hynny.

O’r 12fed o Ragfyr, bydd gwefan y Comisiynydd yn gallu derbyn sylwadau, boed y rheini’n sylwadau byr neu’n ddarnau ymchwil manwl ar faterion plismona a throsedd yng Ngogledd Cymru. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at swyddfa’r Comisiynydd ar OPCC@nthwales.pnn.police.uk neu gallwch ysgrifennu at Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Glan y Don, Bae Colwyn, LL29 8AW.

Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd Drafft yn cael ei gyflwyno i Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ar 27 Chwefror 2013. Yn dilyn hynny, bydd y Comisiynydd yn gofyn i bobl ddarparu adborth ar weithrediad y Cynllun Heddlu a Throsedd er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddysgu a derbyn adborth gan y bobl hynny sy’n derbyn gwasanaeth plismona yng Ngogledd Cymru.

 

 
 
 
Powered by Contensis