Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Caethwasiaeth Modern

 

Os ydych eisiau hysbysu achos o gaethwasiaeth fodern

Ffoniwch yr Heddlu 999

 

Ffoniwch y Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern 0800 121 700 https://www.unseenuk.org/

 

Ffoniwch Crimestoppers 0800 555 111 https://crimestoppers-uk.org/


 

 

 

Caethwasiaeth Fodern


Cyflwynodd Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 y Comisiynydd Gwrthgaethwasiaeth Annibynnol, â’i rôl ydy annog arfer da mewn:

  • Atal, canfod, ymchwilio ac erlyn troseddau caethwasiaeth a masnachu pobl.
  • Adnabod dioddefwyr y troseddau hynny.

Mae atal y drosedd hon a diogelu’r dioddefwyr yn flaenoriaeth go iawn i Heddlu Gogledd Cymru a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Gweler wedi’i hatodi isod daflen gyda mwy o wybodaeth ynglŷn â chaethwasiaeth fodern a lle caiff ei gweld.

Cliciwch ar y ddelwedd isod.

75437 Modern Slavery Leaflet (w)

 

 

A Practical Guide for Small and Medium Sized Enterprises to mitigate the risks of Modern Slavery in their Operations 

(Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan sefydliad allanol ac yn anffodus nid yw ar gael yn Gymraeg)

 

Mynd i'r Afael a Chaethwasiaeth Fodern yn y Sector Gwestai

 

Tarfwch – Sylwch ar Arwyddion Masnachu mewn Pobl

 


 

Arwyddion o Gaethwasiaeth Fodern

 

Golwg Gorfforol

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod heb gael maeth na bwyd ac yn flêr; yn fudr gyda hylendid gwael; yn hynod flinedig; dan gyffur neu'n feddw; â dillad neu offer anghywir ar gyfer y gwaith.

Trawma Seicolegol

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod yn ofnus; yn bryderus neu o dan straen; yn flin neu ar bigau drain; yn swil; mewn sioc; yn ddryslyd; yn annealladwy.

Wedi ynysu

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod yn swil; yn methu cyfathrebu'n effeithiol; yn methu eich deall; yn methu siarad Saesneg; yn cael rhywun arall i siarad ar eu rhan.

Amodau byw gwael

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod yn byw mewn gweithle; mewn tŷ gorlawn; mewn carafán neu dŷ allan adfeiliedig; mewn lle gyda ffenestri tywyll; mewn lle nad oes gwres na dŵr; yn rhywle sy'n anaddas i fyw ynddo.

Rhyddid Cyfyngedig

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod yn methu mynd a dod yn rhydd; yn amharod i adael eu sefyllfa; yn methu dod o hyd neu ddangos dogfennau adnabod fel pasbort neu fanylion cyfrif banc; yn ddyledus neu'n ddibynnol ar rywun arall; yn amharod i drin arian; mewn lleoedd lle mae drysau'n cael eu cloi ar y tu allan.

Amharod i Geisio Cymorth

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod yn amharod i siarad â chi; yn amharod i gael cymorth gennych chi neu bobl eraill; yn amharod i adael eu sefyllfa; yn eich ofni chi neu'r awdurdodau; yn ofni dial gan rywun arall; yn methu profi eu statws cyfreithiol i fod yn y DU.

Amseroedd teithio anarferol

Gall dioddefwyr edrych fel petai eu bod yn teithio ar amseroedd anarferol; yn teithio'n gynnar yn y bore neu'n hwyr y nos; yn cael cludiant i'r gwaith ac oddi yno; yn gorfod talu am y cludiant.

Beth ddylech ei wneud os ydych yn amau caethwasiaeth fodern?

Os yw rhywbeth yn edrych neu'n teimlo'n anghywir;

Os ydych yn pryderu am ddiogelwch rhywun

Ffoniwch – Dyma sut

Ffyrdd i Hysbysu am Gaethwasiaeth Fodern yng Ngogledd Cymru

Os yw'n sefyllfa argyfyngus ac eich bod yn gweld rhywun mewn perygl

Ffoniwch yr Heddlu 999

Os ydych eisiau hysbysu achos o gaethwasiaeth fodern

Ffoniwch y Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern 0800 121 700 https://www.unseenuk.org/

Ffoniwch Crimestoppers 0800 555 111 https://crimestoppers-uk.org/

 

 
 
 
Powered by Contensis