Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Camddefnyddio Sylweddau

Gall camddefnyddio sylweddau gael effaith andwyol ar y rhai hynny sydd o’ch cwmpas, er enghraifft teulu, ffrindiau, eich cymuned leol.  Cliciwch ar y linc isod i gael gwybodaeth am wasanaethau cefnogi ac effeithiau cyffuriau ac alcohol:

http://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/drugs-and-alcohol.aspx?lang=cy-gb


 

Polisi Cyffuriau 2020

Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen:

Amcangyfrifir bod marchnad gyffuriau Gogledd Cymru yn cael £32miliwn bob blwyddyn, gan arwain at gam-fanteisio ar lawer o bobl fregus. Mae plant yn cael eu gorfodi i ddelio â chyffuriau a cham-fanteisio rhywiol, mae pobl sydd â dibyniaeth ar gyffuriau yn cael eu gorfodi a’u cam-drin, mae teuluoedd yn cael eu dinistrio; mae ufuddhau yn cael ei sicrhau gyda bygythiadau o drais difrifol.

Mae'r Polisi Cyffuriau yn amlinellu argymhellion Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd:

1. Dulliau Dargyfeirio

2. Darpariaeth o Nacsolon

3. Triniaeth a Chymorth Heroin

4. Profi Cyffuriau - Gwyliau ac Economi’r Nos.

5. Ystafelloedd Defnyddio Cyffuriau

 
 
 
Powered by Contensis