Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar bynciau penodol sy’n ymwneud â throsedd a phlismona.  Pan fyddwch yn clicio ar deitl un o’r pynciau fe gewch eich cyfeirio at dudalen friffio fydd efallai yn cynnwys dolenni i wefannau eraill fydd yn gallu rhoi mwy o wybodaeth arbenigol i chi.  Bydd yr holl ddolenni yn eich cyfeirio at sefydliadau cyfrifol.


 

Polisi Cyffuriau - Tachwedd 2020

Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen.

Amcangyfrifir bod marchnad gyffuriau Gogledd Cymru yn cael £32miliwn bob blwyddyn, gan arwain at gam-fanteisio ar lawer o bobl fregus. Mae plant yn cael eu gorfodi i ddelio â chyffuriau a cham-fanteisio rhywiol, mae pobl sydd â dibyniaeth ar gyffuriau yn cael eu gorfodi a’u cam-drin, mae teuluoedd yn cael eu dinistrio; mae ufuddhau yn cael ei sicrhau gyda bygythiadau o drais difrifol.

Mae'r Polisi Cyffuriau yn amlinellu argymhellion Comisiynydd Heddlu a Throsedd:

1. Dulliau Dargyfeirio

2. Darpariaeth o Nacsolon

3. Triniaeth a Chymorth Heroin

4. Profi Cyffuriau - Gwyliau ac Economi’r Nos.

5. Ystafelloedd Defnyddio Cyffuriau

 
 
 
Powered by Contensis