Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Sbardun Cymunedol

Beth yw’r Sbardun Cymunedol?

Cafodd y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 gydsyniad brenhinol ym Mawrth 2014 ac yn sgil hyn fe gyflwynwyd dau fesur newydd i daclo Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.  Y ddau fesur newydd oedd y Camau Unioni Cymunedol a’r Sbardun Cymunedol.  

Beth yw’r Sbardun Cymunedol?

Mae’r sbardun cymunedol yn caniatáu i ddioddefwyr Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ofyn i’w hachos gael ei adolygu os ydynt yn teimlo na chymerwyd unrhyw gamau, neu gamau annigonol, gan y cyrff cyhoeddus lleol.

Pwy all wneud cais am y sbardun cymunedol?

Gall y dioddefwr neu rywun ar ran y dioddefwr wneud cais e.e. aelod o’r teulu, gofalwr, AS neu gynghorydd.

Pryd ellir gwneud cais?

Gallwch ofyn i'ch achos gael ei adolygu os bydd trothwy’r sbardun wedi'i ddiwallu.  Y trothwy yn ardal Heddlu Gogledd Cymru ydi 3 digwyddiad o fewn cyfnod o 6 mis.  Mae’n rhaid i chi riportio pob digwyddiad o fewn 1 mis iddo ddigwydd.  Rhaid cyflwyno’r cais i’r corff cyhoeddus perthnasol a wnaeth gofnodi’r 3 digwyddiad.  Dyma restr o’r cyrff cyhoeddus.

 • Cyngor Sir Ynys Môn- 01248 750057
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy- 01492 574000
 • Cyngor Sir Ddinbych- 01824 706101
 • Cyngor Sir y Fflint- 01352 702590
 • Cyngor Gwynedd- 01766 771000
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam -01978 292000
 • Tai Gogledd Cymru- 01492 572727
 • Grŵp Cynefin- 0300 1112122
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd- 0300 1238084
 • Cartrefi Conwy- 01745 335361
 • Clwyd-Alyn-  01978 364449
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr- 01248 682682 (est 2665)

Sut i gyflwyno cais am adolygiad?

Er mwyn cyflwyno cais am adolygiad bydd rhaid i chi lenwi ffurflen gais ar-lein, a gallwch ddod o hyd i’r ffurflen ar y gwefannau perthnasol.  Os ydych wedi riportio tri digwyddiad i Heddlu Gogledd Cymru bydd y ddolen sydd ar waelod y dudalen yn mynd â chi i’r ffurflen gais.

Beth fydd yn digwydd i’ch cais ar ôl i chi gyflwyno’ch ffurflen gais?

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ffurflen gais fe gewch gydnabyddiaeth gan y corff perthnasol o fewn 5 diwrnod gwaith.

O fewn 15 diwrnod gwaith bydd Cydlynydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol eich ardal yn cysylltu â chi i’ch cynghori os ydi’r trothwy sbardun wedi’i gyrraedd.

Os cadarnheir hyn yna bydd eich achos:

 • Yn cael ei adolygu mewn cyfarfod achos i drafod y camau a gymerwyd;
 • Byddant yn ystyried os oedd y camau a gymerwyd yn ddigonol yn seiliedig ar ddisgwyliadau rhesymol ac amserlenni;
 • Bydd eich achos yn cael ei drafod gyda chi o fewn 5 diwrnod gwaith i’r cyfarfod adolygu achos. 

 

Ffurflen Gais

 

 
 
 
Powered by Contensis