Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Comisiwn yr Ifanc

                                                                     

Youth Com 2 girls Youth Com group Youth com 2 girls red blouse

Mae’r Comisiwn Ieuenctid yn galluogi pobl ifanc i gefnogi, herio a llywio gwaith Comisiynydd  Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones a Heddlu Gogledd Cymru.

Rydym yn cydweithio i recriwtio llysgenhadon ifanc sydd yn frwdfrydig a medrus ar gyfer Gogledd Cymru. Mae'r gwirfoddolwyr ymroddedig hyn yn rhoi o'u hamser eu hunain i fynd allan a siarad â phobl ifanc eraill am y blaenoriaethau sydd o bwys iddynt.

Byddwn yn casglu barn mwy na 1200 o bobl ifanc ar draws cymunedau amrywiol Gogledd Cymru drwy ymgysylltu â chymheiriaid ac ymgysylltu â sefydliadau eraill thrwy’r ‘Sgwrs Fawr’.

Fel aelodau o Gomisiwm Ieuenctid Gogledd Cymru, cewch gyfle i:

Gymryd rhan yng nghyfarfodydd aelodau’r Comisiwn Ieuenctid: Mae aelodau'n cymryd rhan mewn pedwar cyfarfod ar gyfer aelodau'r Comisiwn Ieuenctid. Yn y digwyddiadau hyn, mae'r aelodau'n trafod ac yn gosod amcanion ar gyfer y prosiect, maent yn datblygu sgiliau ac yn llunio syniadau creadigol ar gyfer gweithdai a fydd yn ennyn diddordeb pobl ifanc leol, ac yn adolygu cynnydd y prosiect.

Gweithio ar bynciau arbennig: Mae aelodau'n cydweithio ar ystod eang o bynciau fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, trais domestig, cam-drin cyffuriau ac alcohol, lleihau troseddu ac aildroseddu ymysg pobl ifanc, a'r berthynas rhwng pobl ifanc a'r heddlu.

Casglu barn pobl ifanc eraill: Rhoddir cymorth i aelodau i gynnal ymchwil gyda phobl ifanc eraill mewn ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau ieuenctid.

Cynllunio digwyddiadau: Mae aelodau'n gweithio mewn tîm i ddylunio a chynllunio digwyddiadau i ymgysylltu â phobl ifanc eraill yn eu hardal.

Adrodd yn ôl i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Mae'r aelodau'n cyfrannu at ddadansoddi'r wybodaeth a gasglwyd gan bobl ifanc yn eu hardal, ac yn cyflwyno eu casgliadau i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Heddlu.

Helpu i gynnal Cynhadledd y Comisiwn Ieuenctid ar ddiwedd y prosiect: Mae aelodau'n cyflwyno canlyniadau ac argymhellion y Comisiwn Ieuenctid mewn cynhadledd diwedd prosiect ac yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda'r heddlu, gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc eraill.


 

A ydych

 

14-25 oed ac yn byw yng Ngogledd Cymru?

Barn am yr heddlu a throseddu?

Mae’r Comisiwn Ieuenctid Gogledd Cymru yn eich angen!

      • Gweithio ochr yn ochr ag oedolion ifanc eraill i wneud newid

      • Rhoi barn i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

      • Datblygu sgiliau arweinyddiaeth ac ennill profiad gwerthfawr

Ceisiadau erbyn 29 Gorffennaf 2019

 

Cwestiynau? Cysylltwch ag ali@leaders-unlocked.org 

 


 

Am ffurflen gais a mwy o wybodaeth gweler isod:

 

Ffurflen gais

Ffurflen Caniatâd

Nodiadau Cyfarwyddyd

 

 

 
 
 
Powered by Contensis