Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cydweithio â Gogledd Orllewin Lloegr

Mae Comisiynydd Gogledd Cymru hefyd yn gweithio gyda Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae’r Comisiynydd yn aelod o Gydbwyllgor Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, sy’n cynnwys  Comisiynwyr Gogledd Cymru, Cymbria, Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi a Swydd Gaerhirfryn. Gellir gweld cylch gorchwyl y pwyllgor hwn yma  

Mae Cytundeb Cyffredinol y Gwasanaeth Cydweithio wedi’i lofnodi gan holl Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd a Phrif Gwnstabliaid Cydbwyllgor Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. I weld copi o’r cytundeb, cliciwch yma 


Uned Chwilio Tanddwr


Mae’r uned yn gwasanaethu ardaloedd Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi, Swydd Gaerhirfryn, Cymbria a Gogledd Cymru ac yn cynnwys staff o’r chwe ardal gyda chost yr uned yn cael ei rhannu rhwng bob un o’r ardaloedd plismona hynny. 

 


 

Cynghrair Plismona Arfog Heddlu Swydd Gaer a Heddlu Gogledd Cymru

Yn 2014 ffurfiwyd cytundeb cydweithio rhwng Heddlu Swydd Gaer a Heddlu Gogledd Cymru er mwyn creu cynghrair plismona arfog.

 


Uned Troseddau Rhanbarthol

Mae’r Uned, sydd yn cael ei nabod fel Titan, yn gwasanaethu ardaloedd Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi, Swydd Gaerhirfryn, Cymbria a Gogledd Cymru ac yn bodoli er mwyn cynyddu capasiti a gallu gweithredol er mwyn mynd i’r afael â bygythiad  troseddau trefnedig yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr drwy sefydliad tasglu rhanbarthol.   Am fwy o wybodaeth am yr Uned Rhanbarthol ymwelwch a www.titanrocu.org.uk

 


Uned Cudd-wybodaeth Ranbarthol

Mae’r Uned yn gwasanaethu ardaloedd Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi, Swydd Gaerhirfryn, Cymbria a Gogledd Cymru ac yn chwarae rôl allweddol o ran mynd i’r afael â throsedd traws-ffiniol.  Mae’r uned yn bwydo gwybodaeth i mewn i weithredu sy’n digwydd ar lefel ranbarthol yn ogystal â chasglu gwybodaeth a fydd yn hysbysu gwaith y dyfodol. 

 


Tîm Adfer Asedau Rhanbarthol  

Mae’r Uned yn gwasanaethu ardaloedd Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi, Swydd Gaerhirfryn, Cymbria a Gogledd Cymru a’i nod yw darparu gallu gweithredol aml-asiantaeth sydd â chyfrifoldeb am ymchwilio i wyngalchu arian ac adfer asedau.


 

 

 

 

 
 
 
Powered by Contensis