Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cydweithio yng Nghymru a Lloegr

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ymrwymo i’r trefniadau cydweithio canlynol gyda CHTh a Phrif Gwnstabliaid pob heddlu daearyddol yng Nghymru a Lloegr


1. Sefydliad Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion Heddlu o 1 Ebrill 2015

2. Darpariaeth Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO  – Awst 2016

3.Cytundeb Cydweithredu – ar gyfer y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Balisteg Cenedlaethol (NABIS) Mawrth 2017

4. Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu

5.Cytundeb Cenedlaethol Cydweithrediad yr Heddlu sy’n berthnasol i’r Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Troseddau Cerbydau Cenedlaethol / yr Uned Troseddau Bywyd Gwyllt Cenedlaethol (NWCU) ac Uned Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data Cenedlaethol yr Heddlu (NPFDU) o dan Adran 22A Deddf yr Heddlu 1996.

6.Hafan Ar-lein Unigol.  Sefydlu llwyfan cenedlaethol ar gyfer cyflwyno ystod o wasanaethau ar-lein. Gwneir y Cytundeb Adran 22A o dan Ddeddf yr Heddlu 1996 (fel y’i diwygiwyd) gyda 43 o heddluoedd y Swyddfa Gartref yng Nghymru a Lloegr, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol a’r Heddlu Niwclear Sifil. 

7.Mae heddluoedd Cymru a Lloegr wedi cytuno i gydweithio o ran ymestyn a chynnal Rhaglen Trawsnewid Caethwasiaeth Fodern yr Heddlu a fydd yn eu cynorthwyo i wella eu hymatebion i Dimau Caethwasiaeth Fodern. Ionawr 2020

8. Cytundeb Cydweithredu Fforensig Rhanbarthol Adran 22A gyda Heddlu Swydd Gaer, Heddlu  Cumbria, heddlu Swydd Gaerhirfryn, Heddlu Glannau Mersi a Heddlu Gogledd Cymru i gynnwys Profion Cyffuriau, Esgidiau, Arfau Tanio, Tocsicoleg a Gwasanaeth Cludo Fforensig

9. Y Rhwydwaith Ymchwilio Gwrthdrawiadau Fforensig (FCIN). Cytundeb Adran 22A ar gyfer sefydlu Rhwydwaith Ymchwilio Gwrthdrawiadau Fforensig yn ffurfiol ar gyfer pob heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Llofnodwyd y cytundeb cydweithio hwn gan Brif Gwnstabliaid a Chyrff Plismona'r holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.

Amcan y trefniant yw i bob heddlu yng Nghymru a Lloegr ennill achrediad UKAS mewn ymchwiliad gwrthdrawiadau fforensig erbyn mis Hydref 2023 ac wedi hynny cynnal achrediad UKAS o dan ymbarél Tîm Rheoli FCIN Heddlu Gogledd Cymru sy'n cynnal ymchwiliad gwrthdrawiadau fforensig achrededig. 

Mae'r cyrff plismona yn gyfrifol am lywodraethu, strategaeth, dwyn Prif Swyddogion perthnasol i gyfrif, trefniadau ariannol a datrys anghydfodau sy'n deillio o'r cydweithio.   Mae'r Prif Swyddogion yn gyfrifol am gynghori'r Cyrff Plismona ar ystyriaethau gweithredol sydd i'w cynnwys yn strategaeth, monitro ac effeithlonrwydd y FCIN, anghydfodau sy'n deillio o safbwynt gweithredol a chyfeiriad a rheolaeth swyddogion o fewn y FCIN.

 
 
 
Powered by Contensis