Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cydweithio yng Nghymru a Lloegr

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ymrwymo i’r trefniadau cydweithio canlynol gyda CHTh a Phrif Gwnstabliaid pob heddlu daearyddol yng Nghymru a Lloegr


1. Sefydliad Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion Heddlu o 1 Ebrill 2015

2. Darpariaeth Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO  – Awst 2016

3.Cytundeb Cydweithredu – ar gyfer y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Balisteg Cenedlaethol (NABIS) Mawrth 2017

4. Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu

5.Cytundeb Cenedlaethol Cydweithrediad yr Heddlu sy’n berthnasol i’r Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Troseddau Cerbydau Cenedlaethol / yr Uned Troseddau Bywyd Gwyllt Cenedlaethol (NWCU) ac Uned Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data Cenedlaethol yr Heddlu (NPFDU) o dan Adran 22A Deddf yr Heddlu 1996.

6.Hafan Ar-lein Unigol.  Sefydlu llwyfan cenedlaethol ar gyfer cyflwyno ystod o wasanaethau ar-lein. Gwneir y Cytundeb Adran 22A o dan Ddeddf yr Heddlu 1996 (fel y’i diwygiwyd) gyda 43 o heddluoedd y Swyddfa Gartref yng Nghymru a Lloegr, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol a’r Heddlu Niwclear Sifil. 

7.Mae heddluoedd Cymru a Lloegr wedi cytuno i gydweithio o ran ymestyn a chynnal Rhaglen Trawsnewid Caethwasiaeth Fodern yr Heddlu a fydd yn eu cynorthwyo i wella eu hymatebion i Dimau Caethwasiaeth Fodern. Ionawr 2020

 
 
 
Powered by Contensis