Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cydweithio yng Nghymru

Mi wnaeth cyflwyniad Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 osod dyletswyddau newydd ar Gomisiynwyr a Phrif Gwnstabliaid i gydweithio pan fyddai er budd neu effeithiolrwydd ardal eu heddlu nhw eu hunain neu eraill.

Gweithio yng Nghymru

Mae Comisiynydd Gogledd Cymru yn gweithio gyda Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd eraill Cymru drwy Grŵp Plismona Cymru Gyfan.    

Ar 26 Mawrth 2014 mi wnaeth y grŵp gymeradwyo Memorandwm o Ddealltwriaeth (MODd) sy’n nodi’r trefniadau Llywodraethu ac Atebolrwydd ar y cyd ar gyfer cydweithio yng Nghymru.   

Ers Awst 2020 mae'r pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd yng Nghymru wedi ariannu Pennaeth  yr Uned Blismona yng Nghymru i ddarparu rhywfaint o'r agenda partneriaeth, ymgysylltu strategol a llywodraethu cysylltiedig.


 

Bwrdd Plismona i Gymru

Mae’r Bwrdd Plismona i Gymru yn pontio rhwng agweddau datganoledig a heb ei ddatganoli  gwasanaeth cyhoeddus lle mae’r heddlu’n gweithredu yng Nghymru. Diben y Bwrdd yw hysbysu a siapio polisi a blaenoriaethau plismona strategol y dyfodol Llywodraeth Cymru i gynorthwyo cyflwyniad cyffredinol o wasanaeth cyhoeddus mewn amgylchfyd datganoledig. 

Cylch Gorchwyl (i ddilyn)

Cofnodion (i ddilyn)

 


 

Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU)

 

Sefydlwyd WECTU yn 2006 gan ffurfio un Gangen Arbennig ar gyfer Cymru gyfan.  Ei gylch gwaith ydi diogelu Cymru rhag terfysgaeth ryngwladol ac eithafiaeth ddomestig ac mae’n cael ei arwain gan Strategaeth Gwrthderfysgaeth y Llywodraeth a elwir yn CONTEST.  Drwy weithio ar y cyd mae WECTU yn bwriadu gweithio’n fwy effeithiol yn ei ymateb i’r bygythiad gan derfysgaeth ac eithafiaeth genedlaethol a rhyngwladol.  Bydd yn ceisio sicrhau bod trigolion Gogledd Cymru yn ddiogelach drwy feithrin hyder a ffydd yn ein cymunedau drwy weithio gyda’r cyhoedd a’n partneriaid i adnabod, targedu ac aflonyddu ar derfysgwyr ac eithafwyr. 

 


 

 
 
 
Powered by Contensis