Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn aelod o’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, sef corff cenedlaethol sy’n dod a chomisiynwyr o bob rhan o Gymru a Lloegr at ei gilydd i roi sylw i faterion cenedlaethol sy’n cael effaith ar lefel leol.   Drwy’r  Gymdeithas hefyd gall Comisiynwyr  Heddlu a Throsedd siarad ag un llais wrth ymateb i ymgynghoriadau cenedlaethol a bydd eu harferion gwaith yn fwy effeithiol a chydlynol.

 


 

Mae’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd  yn gwmni cyfyngedig drwy warant.  Caiff gwasanaethau’r  Gymdeithas eu goruchwylio a’u cyfeirio gan y Cadeirydd a’r  Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Mae’r Gymdeithas yn cynnig y gwasanaethau canlynol i GHTh:

  • Gwybodaeth am faterion plismona cenedlaethol a deddfwriaeth
  • Ymgynghori â  CHTh er mwyn eu galluogi ei ddatblygu eu safbwyntiau ar bolisïau a dylanwadu ar newidiadau.
  • Hwyluso arweinyddiaeth CHTh fel rhan o strwythurau  llywodraethu cenedlaethol megis y Coleg Plismona, yr Asiantaeth Trosedd Cenedlaethol a Chyrff  Plismona Proffesiynol.
  • Cynorthwyo CHTh i gydweithio er mwyn rhannu arferion gweithio, caffael gwasanaethau a dod o hyd i ffyrdd o wneud arbedion drwy gydweithio.

Pam bod angen corff cenedlaethol i gynrychioli CHTh?

Drwy ddod at ei gilydd bydd CHTh yn y sefyllfa orau i ddylanwadu ar newidiadau.  Bydd corff cenedlaethol yn helpu CHTh i wneud  y mwyaf o’u gallu i ddylanwadu ar lefel genedlaethol ac i gyflawni’r addewidion  yn eu maniffestos.    Mae gan CHTh gyfraniad pwysig i’w wneud o ran sut y llywodraethir gwasanaethau plismona lleol, megis yr Asiantaeth Trosedd Cenedlaethol a’r Corff Plismona Proffesiynol.  Mae’r Gymdeithas CHTh yn cefnogi CHTh i ddarparu’r arweinyddiaeth hon ar lefel genedlaethol.  Drwy rannu arfer da ac adnabod cyfleoedd i gydweithio, neu dalu ar y cyd am wasanaethau, bydd y Gymdeithas CHTh yn helpu CHTh i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon.  Os bydd CHTh yn adnabod rhwystrau o ran darparu eu cynlluniau lleol, bydd y Gymdeithas yn gweithredu mewn modd cydlynol a fydd yn chwalu rhwystrau ar lefel genedlaethol.

Pwy sy’n aelodau o’r Gymdeithas CHTh?

Mae pob un o’r 41 CHTh yn aelodau o’r  Gymdeithas.   Mae’r cyrff sy’n llywodraethu Heddlu Trafnidiaeth Prydain,  yr Heddlu Sifil Niwclear ,  Heddlu’r Weinyddiaeth Gyfiawnder , Heddlu Dinas Llundain a Swyddfa’r Maer dros Blismona a Throsedd e (sy’n goruchwylio’r Heddlu Metropolitan) hefyd yn aelodau o’r Gymdeithas ac yn darparu cryn nerth mewn niferoedd.

Sut y darperir gwasanaethau gan y Gymdeithas CHTh?

Cefnogir y gymdeithas gan dîm bach o bobl broffesiynol ym maes polisi plismona sydd ag amrediad eang o brofiad o gynrychioli buddiannau cyrff llywodraethu plismona ar lefel genedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas CHTH ewch i: http://apccs.police.uk/.

http://apccs.police.uk/about-the-apcc/governance/annual-reports/

 

To discuss this topic add a comment below or visit the forums.

Ychwanegu Sylwadau
Sylwadau
 
 
Powered by Contensis