Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Gweithio mewn Partneriaeth

Er mwyn creu Gogledd Cymru gwell, diogelach ac er mwyn sicrhau gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon yng Ngogledd Cymru, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cydnabod yr angen i gydweithio’n agos â phartneriaid er mwyn sicrhau atebion tymor hir i faterion trosedd ac anrhefn.

Mae datblygu partneriaethau effeithiol yn sylfaenol i’r gwaith a wneir gan y Comisiynydd gan mai nid dim ond yr Heddlu sy’n gweithio i leihau trosedd, lleihau niwed (a’r risg o niwed) a darparu’r cyhoedd ag ymateb effeithiol. Mae gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth yn galluogi’r holl bartneriaid perthnasol i ddarparu mwy o wasanaethau cynaliadwy. Yn fwy na hynny, gall arwain at well gwasanaethau’n cael eu darparu mewn modd mwy cost effeithiol – ffactor pwysig mewn sefyllfa ariannol heriol.

Mae’r Comisiynydd yn gweithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o fathau o sefydliadau er mwyn gwneud yn siŵr bod ymdrechion yn cael eu canolbwyntio’n strategol er mwyn sicrhau bod mwy o waith partneriaeth trefnus yn darparu pobl Gogledd Cymru â gwell gwasanaethau.   

Mae’r Comisiynydd yn gweithio gyda:

 • Yr Heddlu
 • Y Bwrdd Iechyd Lleol 
 • Y Gwasanaeth Tân  
 • Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru 
 • Partneriaid yn y maes cyfiawnder troseddol 
 • Cynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol Gogledd Cymru 
 • Llywodraeth Cymru
 • Y Swyddfa Gartref

Mae rôl y Comisiynydd yn golygu cydweithio mewn partneriaeth â’r byrddau canlynol:

 • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Ngogledd Cymru 
 • Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru
 • Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru  

 


 
Sut all gweithio mewn partneriaeth helpu?

 

Gweler isod rai enghreifftiau o’r mathau o faterion y mae’r heddlu yn delio â nhw mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaeth lleol eraill er mwyn gwella’r ddarpariaeth.

 • Datrys problemau cymdogaeth megis ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Cefnogi dioddefwyr trosedd
 • Darparu dioddefwyr camdriniaeth domestig â chymorth fel bo ganddynt y cyfle a’r hyder i geisio cymorth a chefnogaeth.
 • Gwella’r amgylchedd corfforol fel ei fod yn llai tebygol o arwain at droseddu.
 • Darparu gwasanaethau ar gyfer y rhai hynny sy’n camddefnyddio sylweddau ond sydd angen cymorth i leihau’r niwed maent yn ei wneud iddyn nhw eu hunain, eu teuluoedd a’n cymunedau, a
 • Cefnogi troseddwyr i ailsefydlu eu hunain ac i wneud cyfraniad positif i gymdeithas. 

 

 
 
 
Powered by Contensis