Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Comisiynu

 

Mynegiant o Ddiddordeb - Cyllid Refeniw Arwyddol ychwanegol VAWDASV (Diffyg)

 

Yn dilyn ein cyhoeddiad blaenorol am y cyllid refeniw ychwanegol  ar gyfer gweddill blwyddyn ariannol 20/21, mae gan Bartneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru hefo ddiffyg o c rydym yn gobeithio dyrannu i ddarparwyr ar draws y rhanbarth sydd yn gallu nodi anghenion am eu gwasanaeth y gellir defnyddio'r cyllid hwn.

Mae tîm OPCC a VAWDASV yn croesawu achosion busnes ar gyfer y cyllid hwn y bydd angen eu defnyddio’n llawn cyn diwedd Mawrth 2021. Ni fydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i ariannu cynlluniau peilot oni bai bod y peilot yn cael ei ddwyn ymlaen 20/21. Gofynnir bod strategaeth ymadael o gynllunio cynaliadwyedd ar waith hefyd ar gyfer disodli'r cyllid.

Sylwch y bydd yr hyfforddiant canlynol yn cael ei gydlynu'n ganolog gan Lywodraeth Cymru a bydd manylion pellach yn dilyn yn fuan:

· Hyfforddiant IDVA
· Hyfforddiant Troseddwyr
· Hyfforddiant Trais Rhywiol (heb gynnwys y rhestr o hyfforddiant trais rhywiol isod)
· Hyfforddiant arbenigol pobl ifanc
· Gweithio gwell gyda hyfforddiant cleientiaid LHDT
· Hyfforddiant arbenigol ar gyfer ymarferwyr VAWDASV sy'n gweithio gyda phobl hŷn
· Hyfforddiant arbenigol Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd

Efallai y bydd hyfforddiant penodol yr ydych chi, fel rhanbarth, yn nodi ei fod yn ofynnol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

Trawma dirprwyol
· Gweithio gyda thrais rhywiol
· Arferion gwybodus trawma
· Troseddwyr cam-drin rhywiol benywaidd
· Gweithio gyda gwrywod sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol
· Trais rhywiol
· Trais rhywiol a'r broses cyfiawnder troseddol
· Troseddu rhywiol

Gofynnir i ddarparwyr gwblhau'r achos busnes ynghlwm erbyn diwedd y chwarae ddydd Gwener,30ain Hydref. Gofynnir i'r holl gyflwyniadau gael eu dychwelyd i (hannah.roberts@nthwales.pnn.police.uk). Bydd y panel gwneud penderfyniadau yn cyfarfod ddydd Mercher, 4ydd o Dachwedd ac felly ni fydd unrhyw gyflwyniadau yn dilyn 30ain Hydref yn cael eu hystyried.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r tîm.


 

Cyllid i gefnogi Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gogledd Cymru (SARC)

 

Ar ôl mynegi diddordeb  llwyddiannus yng Nghronfa Cefnogi Trais y Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Arfon Jones wedi llwyddo i sicrhau £76,824.00 ychwanegol i ariannu Ymgynghorydd Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) llawn amser am y 2 flynedd nesaf.  Ers 2014, bu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn datblygu,   ac yn fwy diweddar, mewn partneriaeth â VAWDASV  Gogledd Cymru, ISVA Oedolion er mwyn darparu ymateb rhanbarthol ar draws 6 Sir i gefnogi dioddefwyr mewn lleoliad sy'n gyfleus i'w hardal leol.  Mae'r cymorth arbenigol hwn sydd wedi'i deilwra i ddioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol wedi'i leoli yng Nghanolfan Amethyst, ym Mae Colwyn ac mae'n bartneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd, Heddlu Gogledd Cymru ac asiantaethau'r Trydydd Sector. Nod y gwasanaeth hwn yw galluogi dioddefwyr ymosodiadau rhywiol i dderbyn gwasanaeth cymorth di-dor nad yw'n amodol ar benderfyniad i gyhuddo neu ar oedran y dioddefwr, gan ei gynorthwyo i ymdopi a gwell ar ôl troseddau dinistriol o'r fath.

Bydd y cymorth hwn yn galluogi canolfan SARC i weithio ar glirio llwythi achosion sy'n bodoli eisoes sydd wedi cynyddu yn sgil galwadau gyda’r llysoedd yn cau a nifer o gleientiaid â phroblemau iechyd meddwl difrifol oherwydd effaith COV 19. Bydd hefyd yn rhoi mwy o wytnwch i'r tîm yn ystod y pandemig hwn.  Bydd y gwaith sy'n cael ei ddarparu gan y gwasanaeth hwn yn sicrhau bod dioddefwyr yn cael cymorth cyn, yn ystod ac ar ôl achosion llys troseddol a sifil a sicrhau bod hawliau'r dioddefwyr yn cael eu bodloni.

 


 

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder - Cyllid Arbennig Covid - 19

 

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Amddiffyn, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Arfon Jones yn falch o gyhoeddi bod £238,000 i'w roi i 7 gwasanaeth arbenigol ar draws Gogledd Cymru i helpu rhoi cymorth i ddioddefwyr Trais Rhywiol a Chamdriniaeth Ddomestig yn ystod COVID 19.

Mae'r 7 gwasanaeth llwyddiannus wedi addasu eu darpariaeth yn unol ag awgrymiadau'r llywodraeth ac wedi sicrhau eu bod yn parhau i roi cefnogaeth i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig a rhywiol. Mae'r cyllid ychwanegol hwn yn cydnabod yr ymdrechion hyn a bydd yn cynnig sicrwydd i wasanaethau yn y tymor hir i barhau i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr.

Dewiswyd y gwasanaethau arbenigol gan banel comisiynu yn cynnwys cynrychiolwyr o VAWDASV, Cefnogi Pobl a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i sicrhau proses tryloyw a chraffu dwys. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cyfraniad tuag at gyflwyno gwasanaethau o 24 Mawrth i 31 Hydref 2020.

Mae dosbarthu'r arian yn rhan o becyn cyllido £25 miliwn Covid - 19 oddi wrth y Swyddfa Gartref i gefnogi elusennau ar draws Cymru a Lloegr sy'n helpu pobl fregus yn cynnwys dioddefwyr Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol yn ystod y pandemig.

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth ar y grant a roddwyd a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol; gellir gweld yr holl daliadau yma.

Rhoddir yr un telerau ac amodau grant i bob sefydliad a gaiff grant gan VAWDASV.

 


 

Trais yn Merched, Cam-drin Domestig a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (VAWDASV)

 

Yn dilyn cynnig yng nghyfarfod bwrdd Trais yn Merched, Cam-drin Domestig a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (VAWDASV) cytunwyd mai Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd fyddai'r corff atebol (Banciwr Rhanbarthol) ar gyfer Grant VAWDASV Llywodraeth Cymru.  Talwyd grant VAWDASV yn flaenorol yn uniongyrchol i'r Awdurdodau Lleol ac mae wedi ei gyfuno yn un gronfa i ddiogelu IDVA, ISVA, CSA a rhaglenni drwgweithredwyr ar draws y chwe awdurdod lleol.

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth ar y grant a roddwyd yn ystod 2020/21 a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol; gellir gweld yr holl daliadau yma.

 

Yn ystod 20/21 cynigiodd VAWDASV gyllid Argyfwng COVID 19 pellach i roi cymorth i ddioddefwyr Camdriniaeth Ddomestig a Chamdriniaeth Rywiol. Mae'r cyllid ychwanegol yn cefnogi unedau gwasgaredig a gweithgareddau ychwanegol o fewn llochesi yn ystod COVID 19. Mae'r arian ychwanegol hefyd wedi bod o gymorth i'n gwasanaethau cefnogi cynghorwyr i'w helpu i gael adnoddau TG er mwyn cyflawni gwasanaethau cynghori o bell.

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth ar y grant a roddwyd yn ystod 2020/21 a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol; gellir gweld yr holl daliadau yma.

 Yn ogystal, sicrhawyd cyllid gan VAWDASV i gefnogi anghenion hyfforddi ledled y rhanbarth. Mae'r ddogfen isod yn darparu gwybodaeth am y grant a ddyfarnwyd a'r gwasanaethau a gomisiynwyd.

  • Grant VAWDASV 

Rhoddir yr un telerau ac amodau grant i bob sefydliad a gaiff grant gan VAWDASV.

 


 

 

Atal Mewn Ffocws

 

Mae Atal Mewn Ffocws yn cynnwys cyflwyniadau gan CHTH’s trawsbleidiol sy’n gwneud gwahaniaethau gwirioneddol trwy waith arwain, comisiynu a phartneriaeth. Mae prosiectau arloesol yn cynnwys gweithio gyda menywod sy’n troseddu; Gwasanaeth Mentor Cymheiraid Cymundedol, Prosiect Tim Ysgol a Chymunedau Diogel; Gwasanaeth Dioddefwyr Troseddau Ifanc; Prosiectau Profidau Niwidiol Plentyndod; yn ogystal ag gynlluniau ar sail chwaraeon.

I gael gwybodaeth am sut mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yng Ngogledd Cymru wedi gwneud gwahaniaeth, cliciwch yma

 


 

Grantiau Troseddu ac Anrhefn

Mae Deddf yr Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn galluogi’r Comisiynydd i ddyfarnu grantiau i bartneriaid, sefydliadau cyhoeddus a grwpiau gwirfoddol fydd yn gallu cynnal y blaenoriaethau diogelwch cymunedol a ddynodir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd.

Mae'r dogfennau isod yn dangos gwybodaeth am grantiau sydd wedi eu dyfarnu yn y tair mlynedd olaf.

Telerau ac Amodau.Grantiau.Troseddau.ac.Anrhefn

Fframwaith ComisiynuGwasanaethau ar gyfer Dioddefwyr 

O dan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 mae ar y Comisiynydd ddyletswydd i gomisiynu gwasanaethau lleol a fydd yn helpu dioddefwyr,  tystion, neu bobl eraill yr effeithiol troseddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol arnynt.

Cynhaliwyd Asesiad o Anghenion ar gyfer datblygu Gwasanaethau Dioddefwyr yng Ngogledd Cymru er mwyn helpu'r Comisiynydd â’i benderfyniadau.


 

Grant Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn derbyn grant gan Lywodraeth Cymru i’w wario ar Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb  – gwelwch isod sut y gwariwyd yr arian yng Ngogledd Cymru.

 


 

Gwerth Cymdeithasol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (a Heddlu Gogledd Cymru) yn gobeithio y bydd gosod Gwerth Cymdeithasol yn ein prosesau comisiynu a chaffael yn dod â budd sylweddol i Ogledd Cymru a’i drigolion. Bydd yn dod â chydnabyddiaeth gymdeithasol, lle bynnag fo’n bosibl, ar bob punt a wariwn. 

Polisi Gwerth Cymdeithasol

Siarter Gwerth Cymdeithasol
Cyfarwyddyd i Werth Cymdeithasol
Adroddiad Gwerth Cymdeithasol 2016/17

 


 

Eich Cymuned, Eich Dewis (Cyllidebu Cyfranogol)

Mae “Eich Cymuned, Eich Dewis” yn un o fentrau’r Comisiynydd i ddychwelyd arian a atafaelwyd gan droseddwyr i’r gymuned.

Rhoddir arian a adenillir drwy Ddeddf Enillion Troseddau a gan y Comisiynydd i brosiectau cymunedol yng Ngogledd Cymru.

Cynorthwyir Eich Cymuned, Eich Dewis hefyd gan PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned), Gogledd Cymru.

 

 
 
 
Powered by Contensis