Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Comisiynu

 

Mynegiant o Ddiddordeb – Cyllid Refeniw Arwyddol ychwanegol VAWDASV


Dyrannwyd £267,594.00 arall i Bartneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru. Mae tîm SCHTh a VAWDASV yn croesawu achosion busnes ar gyfer y cyllid ychwanegol hwn y bydd angen ei ddefnyddio’n llawn cyn diwedd Mawrth 2023. Ni fydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i ariannu cynlluniau peilot oni bai bod y peilot yn cael ei ddwyn ymlaen 22/23. Gofynnir bod strategaeth ymadael o gynllunio cynaliadwyedd ar waith hefyd ar gyfer disodli'r cyllid.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid seiliedig ar eich cyflwyniad y llynedd, mae’n hollbwysig bod yr angen parhaus yn cael ei ddangos yn yr achos busnes.

Gofynnir i ddarparwyr gwblhau'r achos busnes ynghlwm yn ychwanegol at y ddogfen weithgaredd yn seiliedig ar anghenion erbyn diwedd y chwarae ddydd Gwener,4ydd Chwefror 2022. Gofynnir i'r holl gyflwyniadau gael eu dychwelyd i'r Cynorthwyydd Comisiynu Hannah Roberts (hannah.roberts@nthwales.pnn.police.uk). Bydd y panel gwneud penderfyniadau yn cyfarfod ddydd Mawrth, 8fed Chwefror ac felly ni fydd unrhyw gyflwyniadau yn dilyn 4ydd Chwefror yn cael eu hystyried.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r tîm.

 Achos Busness / Ddogfen Weithgaredd yn seiliedig ar anghenion 

 


 

Data Gwasanaethau a Gomisiynwyd

 

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu and Throsedd  yn coladu data chwarterol o'r holl wasanaethau a gomisiynwyd i ddangos sut y maent wedi perfformio a'r canlyniadau y maent wedi'u cyflawni.

Mae'r dogfennau isod yn darparu gwybodaeth am bob gwasanaeth a gomisiynwyd a sut maent wedi perfformio gan gynnwys nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd a nifer y cleientiaid a gefnogwyd;

Data Gwasanaethau a Gomisiynwyd 20/21

 


 

 

Cyllid Ymgynghorwyr Cam-drin Domestig Annibynnol / Trais Rhywiol Annibynnol 2021-23

 

Yn dilyn mynegiant llwyddiannus o ddiddordeb i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, llwyddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i sicrhau £ 1,312,106 yn ychwanegol i gefnogi darparwyr Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol am y 2 flynedd nesaf. Mae'r cyllid ychwanegol hwn yn cefnogi 11.6 o swyddi IDVA a 4.8 o swyddi ISVA ar draws Gogledd Cymru a bydd yn rhoi sicrwydd i wasanaethau dros y tymor hir i barhau i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr.

Dewiswyd y gwasanaethau arbenigol gan banel comisiynu i sicrhau bod proses dryloyw a chraffu dwys

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth am y grant a roddwyd a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol;


 

Cyllid i gefnogi Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gogledd Cymru (SARC)

 

Ar ôl mynegi diddordeb  llwyddiannus yng Nghronfa Cefnogi Trais y Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Arfon Jones wedi llwyddo i sicrhau £76,824.00 ychwanegol i ariannu Ymgynghorydd Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) llawn amser am y 2 flynedd nesaf.  Ers 2014, bu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn datblygu,   ac yn fwy diweddar, mewn partneriaeth â VAWDASV  Gogledd Cymru, ISVA Oedolion er mwyn darparu ymateb rhanbarthol ar draws 6 Sir i gefnogi dioddefwyr mewn lleoliad sy'n gyfleus i'w hardal leol.  Mae'r cymorth arbenigol hwn sydd wedi'i deilwra i ddioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol wedi'i leoli yng Nghanolfan Amethyst, ym Mae Colwyn ac mae'n bartneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd, Heddlu Gogledd Cymru ac asiantaethau'r Trydydd Sector. Nod y gwasanaeth hwn yw galluogi dioddefwyr ymosodiadau rhywiol i dderbyn gwasanaeth cymorth di-dor nad yw'n amodol ar benderfyniad i gyhuddo neu ar oedran y dioddefwr, gan ei gynorthwyo i ymdopi a gwell ar ôl troseddau dinistriol o'r fath.

Bydd y cymorth hwn yn galluogi canolfan SARC i weithio ar glirio llwythi achosion sy'n bodoli eisoes sydd wedi cynyddu yn sgil galwadau gyda’r llysoedd yn cau a nifer o gleientiaid â phroblemau iechyd meddwl difrifol oherwydd effaith COV 19. Bydd hefyd yn rhoi mwy o wytnwch i'r tîm yn ystod y pandemig hwn.  Bydd y gwaith sy'n cael ei ddarparu gan y gwasanaeth hwn yn sicrhau bod dioddefwyr yn cael cymorth cyn, yn ystod ac ar ôl achosion llys troseddol a sifil a sicrhau bod hawliau'r dioddefwyr yn cael eu bodloni.

 


 

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder - Cyllid Arbennig Covid - 19

 

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Amddiffyn, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Arfon Jones yn falch o gyhoeddi bod £238,000 i'w roi i 7 gwasanaeth arbenigol ar draws Gogledd Cymru i helpu rhoi cymorth i ddioddefwyr Trais Rhywiol a Chamdriniaeth Ddomestig yn ystod COVID 19.

Mae'r 7 gwasanaeth llwyddiannus wedi addasu eu darpariaeth yn unol ag awgrymiadau'r llywodraeth ac wedi sicrhau eu bod yn parhau i roi cefnogaeth i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig a rhywiol. Mae'r cyllid ychwanegol hwn yn cydnabod yr ymdrechion hyn a bydd yn cynnig sicrwydd i wasanaethau yn y tymor hir i barhau i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr.

Dewiswyd y gwasanaethau arbenigol gan banel comisiynu yn cynnwys cynrychiolwyr o VAWDASV, Cefnogi Pobl a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i sicrhau proses tryloyw a chraffu dwys. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cyfraniad tuag at gyflwyno gwasanaethau o 24 Mawrth i 31 Hydref 2020.

Mae dosbarthu'r arian yn rhan o becyn cyllido £25 miliwn Covid - 19 oddi wrth y Swyddfa Gartref i gefnogi elusennau ar draws Cymru a Lloegr sy'n helpu pobl fregus yn cynnwys dioddefwyr Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol yn ystod y pandemig.

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth ar y grant a roddwyd a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol; gellir gweld yr holl daliadau yma.

Rhoddir yr un telerau ac amodau grant i bob sefydliad a gaiff grant gan VAWDASV.

 


 

Trais yn Merched, Cam-drin Domestig a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (VAWDASV)

 

Yn dilyn cynnig yng nghyfarfod bwrdd Trais yn Merched, Cam-drin Domestig a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (VAWDASV) cytunwyd mai Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd fyddai'r corff atebol (Banciwr Rhanbarthol) ar gyfer Grant VAWDASV Llywodraeth Cymru.  Talwyd grant VAWDASV yn flaenorol yn uniongyrchol i'r Awdurdodau Lleol ac mae wedi ei gyfuno yn un gronfa i ddiogelu IDVA, ISVA, CSA a rhaglenni drwgweithredwyr ar draws y chwe awdurdod lleol.

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth ar y grant a roddwyd yn ystod 2020/21 a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol; gellir gweld yr holl daliadau yma.

Yn ystod 20/21 cynigiodd VAWDASV gyllid Argyfwng COVID 19 pellach i roi cymorth i ddioddefwyr Camdriniaeth Ddomestig a Chamdriniaeth Rywiol. Mae'r cyllid ychwanegol yn cefnogi unedau gwasgaredig a gweithgareddau ychwanegol o fewn llochesi yn ystod COVID 19. Mae'r arian ychwanegol hefyd wedi bod o gymorth i'n gwasanaethau cefnogi cynghorwyr i'w helpu i gael adnoddau TG er mwyn cyflawni gwasanaethau cynghori o bell.

Mae'r ddogfen isod yn cynnig gwybodaeth ar y grant a roddwyd yn ystod 2020/21 a pha wasanaethau sydd wedi cael eu comisiynu. Dyfernir grantiau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol; gellir gweld yr holl daliadau yma.

 Yn ogystal, sicrhawyd cyllid gan VAWDASV i gefnogi anghenion hyfforddi ledled y rhanbarth. Mae'r ddogfen isod yn darparu gwybodaeth am y grant a ddyfarnwyd a'r gwasanaethau a gomisiynwyd.

Rhoddir yr un telerau ac amodau grant i bob sefydliad a gaiff grant gan VAWDASV.

 


 

 

Atal Mewn Ffocws

 

Mae Atal Mewn Ffocws yn cynnwys cyflwyniadau gan CHTH’s trawsbleidiol sy’n gwneud gwahaniaethau gwirioneddol trwy waith arwain, comisiynu a phartneriaeth. Mae prosiectau arloesol yn cynnwys gweithio gyda menywod sy’n troseddu; Gwasanaeth Mentor Cymheiraid Cymundedol, Prosiect Tim Ysgol a Chymunedau Diogel; Gwasanaeth Dioddefwyr Troseddau Ifanc; Prosiectau Profidau Niwidiol Plentyndod; yn ogystal ag gynlluniau ar sail chwaraeon.

I gael gwybodaeth am sut mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yng Ngogledd Cymru wedi gwneud gwahaniaeth, cliciwch yma

 


 

Grantiau Troseddu ac Anrhefn

Mae Deddf yr Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn galluogi’r Comisiynydd i ddyfarnu grantiau i bartneriaid, sefydliadau cyhoeddus a grwpiau gwirfoddol fydd yn gallu cynnal y blaenoriaethau diogelwch cymunedol a ddynodir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd.

Mae'r dogfennau isod yn dangos gwybodaeth am grantiau sydd wedi eu dyfarnu yn y tair mlynedd olaf.

Telerau ac Amodau.Grantiau.Troseddau.ac.Anrhefn

Fframwaith ComisiynuGwasanaethau ar gyfer Dioddefwyr 

O dan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 mae ar y Comisiynydd ddyletswydd i gomisiynu gwasanaethau lleol a fydd yn helpu dioddefwyr,  tystion, neu bobl eraill yr effeithiol troseddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol arnynt.

Cynhaliwyd Asesiad o Anghenion ar gyfer datblygu Gwasanaethau Dioddefwyr yng Ngogledd Cymru er mwyn helpu'r Comisiynydd â’i benderfyniadau.


 

Grant Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn derbyn grant gan Lywodraeth Cymru i’w wario ar Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb  – gwelwch isod sut y gwariwyd yr arian yng Ngogledd Cymru.

 


 

Gwerth Cymdeithasol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (a Heddlu Gogledd Cymru) yn gobeithio y bydd gosod Gwerth Cymdeithasol yn ein prosesau comisiynu a chaffael yn dod â budd sylweddol i Ogledd Cymru a’i drigolion. Bydd yn dod â chydnabyddiaeth gymdeithasol, lle bynnag fo’n bosibl, ar bob punt a wariwn. 

Polisi Gwerth Cymdeithasol

Siarter Gwerth Cymdeithasol
Cyfarwyddyd i Werth Cymdeithasol
Adroddiad Gwerth Cymdeithasol 2016/17

 


 

Eich Cymuned, Eich Dewis (Cyllidebu Cyfranogol)

Mae “Eich Cymuned, Eich Dewis” yn un o fentrau’r Comisiynydd i ddychwelyd arian a atafaelwyd gan droseddwyr i’r gymuned.

Rhoddir arian a adenillir drwy Ddeddf Enillion Troseddau a gan y Comisiynydd i brosiectau cymunedol yng Ngogledd Cymru.

Cynorthwyir Eich Cymuned, Eich Dewis hefyd gan PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned), Gogledd Cymru.

 

 
 
 
Powered by Contensis