Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Gwasanaethau a Gomisiynwyd

Mewn partneriaeth â Bwrdd VAWDASV a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn darparu cyllid i nifer o wasanaethau ledled Gogledd Cymru. Cliciwch isod i ddarllen mwy am ein Gwasanaethau a Gomisiynwyd a'r gwaith da a wnânt yn ein cymuned i gefnogi dioddefwyr troseddau a chefnogi troseddwyr i leihau aildroseddu.

 


 

Canolfan Gymorth Dioddefwyr 

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, wedi darparu cyllid i gefnogi'r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr.   Mae'r ganolfan yn siop-un-stop ar gyfer dioddefwyr ar draws Gogledd Cymru gyfan ac mae wedi'i lleoli ym mhencadlys rhanbarthol yr heddlu yn Llanelwy. Mae'n dwyn ynghyd wasanaethau cymorth Heddlu Gogledd Cymru, Uned Gofal Tystion Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS). Ers i'r Ganolfan agor yn 2015 mae wedi cefnogi dros ... o ddioddefwyr pob math o droseddau. Mae pob dioddefwr yn derbyn ymateb sydd wedi ei deilwra'n benodol i'w sefyllfa ac mae'r ganolfan yn cyflogi arbenigwyr mewn iechyd meddwl, trosedd casineb, twyll, trosedd trefnedig a chaethwasiaeth fodern. Yn ogystal â gweithwyr achos arbenigol mae'r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn cyflogi Swyddogion Cymorth Dioddefwyr sy'n gwneud y cyswllt dechreuol â'r dioddefwr ynghyd â nifer o wirfoddolwyr i gefnogi dioddefwyr ledled Gogledd Cymru.

Commissioning Services - Victim Help Centre

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Dioddefwyr ar gael rhwng 8am-8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9am-5pm ar ddydd Sadwrn. Gellir cysylltu ag ef drwy radffôn ar 0300 3030159, drwy e-bostio:northwales.helpcentre@victimsupport.org.uk,


 

Canolfan Merched Gogledd Cymru 

Commissioning Services - NW Womens Centre (2)Ym mis Hydref 2019, lansiodd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gynllun Dargyfeirio Braenaru Menywod Gogledd Cymru. Comisiynir y cynllun i helpu a chefnogi merched sy’n droseddwyr i aros allan o drwbl gyda'r gyfraith a llywio merched oddi wrth droseddu drwy ddarparu cyfleoedd i ddiwygio ac adsefydlu a'u cefnogi i gael gwell bywyd i ffwrdd o'r System Cyfiawnder Troseddol. Mae'r Cynllun Braenaru i Ferched yn gweithio gyda merched sy'n troseddu neu sydd mewn perygl o wneud hynny ledled Gogledd Cymru ac yn darparu mwy o fynediad at wasanaethau i ferched i fynd i'r afael a rhesymau sylfaenol eu troseddu a materion yn ymwneud ag erledigaeth a cham-drin. Nod y cynllun yw lleihau arestiadau sy'n arwain at gyhuddiad, lleihau ail-arestio a lleihau aildroseddu. Bydd prosiect Braenaru Merched yn darparu ymyriadau i ferch sydd wedi'i dargyfeirio drwy'r gwasanaeth Pwynt Gwirio yn y Ddalfa fel dewis amgen i gyhuddiad am drosedd lefel isel. Mae'r gwasanaeth hefyd yn derbyn merched sydd mewn perygl o ymuno â'r system Cyfiawnder Troseddol a gall merched gael eu cyfeirio drwy asiantaethau neu hunangyfeirio yn yr amgylchiad hwn. Yn ogystal, gall canolfan merched Gogledd Cymru weithio gyda merched sy'n cael eu cyhuddo am eu trosedd ond a fyddai'n elwa o gyngor a chymorth cofleidiol er mwyn mynd i'r afael â'r materion sy'n arwain at eu hymddygiad troseddol.

At hynny, llwyddodd y Ganolfan i sicrhau Cyllid Ymyrraeth Gynnar i gefnogi pecyn ‘sy'n seiliedig ar drawma' o raglenni ymyrraeth i fynd i'r afael â chanlyniadau materion fel cam-drin plant, trais domestig ac ymosodiadau corfforol a rhywiol. Bydd yr hyfforddiant yn fuddiol gan ei fod yn rhan o brosiect mwy a fydd yn cynnwys darparu Pecyn Cymorth Adfer ACE, y Pecyn Cymorth Adfer Oedolion a'r rhaglen Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig (DART) i blant goroeswyr sy'n mynychu'r Rhaglen Adfer Oedolion (mae DASU eisoes wedi sicrhau cyllid i hyfforddi ymarferwyr a darparu'r Pecyn Cymorth Adfer Oedolion ac i hyfforddi ymarferwyr yn DART). Bydd y pecynnau cymorth hyn yn cael eu darparu ar draws Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Gellir cysylltu â Chanolfan Merched Gogledd Cymru dros y ffôn ar 01745 339331 neu drwy eu tudalen we drwy northwaleswomenscentre.co.uk


 

Checkpoint Cymru

Commissioning Services - CheckpointYm mis Rhagfyr 2019, lansiodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Arfon Jones y cynllun dargyfeirio cyntaf o'i fath yng Nghymru. Datblygwyd Checkpoint Cymru gan Brifysgol Caergrawnt ac fe'i harloeswyd yn Durham yn 2015. Mae'n rhaglen wirfoddol sy'n mynd i'r afael ag achosion sylfaenol ymddygiad troseddol fel iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. Ei nod yw darparu dewis amgen credadwy yn lle erlyn, drwy nodi a chefnogi anghenion perthnasol a'r 'llwybrau critigol' allan o droseddu, gyda'r canlyniad bod troseddwyr isel a chanolig eu hunain yn cael eu dargyfeirio oddi wrth y System Cyfiawnder Troseddol.   Yn ogystal â chefnogi pobl o gwmpas eu hanghenion sylfaenol, mae Checkpoint hefyd wedi hyfforddi ei dîm i ddarparu cwrs Pecyn Cymorth Adfer ACE cynhwysfawr.

Mae Checkpoint Cymru yn brosiect amlasiantaethol sy'n gwella ymwybyddiaeth o a mynediad at wasanaethau sy'n seiliedig ar iechyd i bawb sy'n cyflwyno yn Nalfa'r Heddlu. Mae cyflawni llwyddiannus Checkpoint Cymru yn dibynnu ar ddull sy'n cynnwys ystod eang o bartneriaid lleol, sy'n caniatáu cydgysylltu strategol a mynediad at wasanaethau atgyfeirio.


 

Dechrau Newydd

Commissioning Services - Dechrau NewyddYn ystod 2019 roedd Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ynghyd â Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) wedi tendro am gontract Rhaglen Ymyrraeth Cyffuriau newydd a Kaleidoscope oedd y gwasanaeth llwyddiannus a gafodd y gwaith. Nod y gwasanaeth yw ymgysylltu â throseddwyr sy'n defnyddio sylweddau a'u cefnogi i leihau troseddu, gwella iechyd a'u gweithredu cymdeithasol, ymgysylltu â chymorth amlasiantaeth a gwneud newidiadau cynaliadwy i'w ffordd o fyw.

Mae dalfeydd, llysoedd, swyddfeydd prawf a charchardai yn cynnig cyfleoedd allweddol i adnabod, hysbysu ac ymgysylltu â throseddwyr sy'n defnyddio sylweddau.  Gall y rhain fod yn amgylcheddau heriol i ddarparu gwasanaethau triniaeth oddi mewn iddynt, yn enwedig wrth ymgysylltu ag unigolion a all fod yn arbennig o bryderus, yn ddrwgdybus ac yn fregus. Nod cyffredinol y gwasanaeth yw darparu cymorth integredig di-dor i droseddwyr sy'n defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mae hyn i'w gyflawni drwy ddarparu gwasanaeth sy'n cwmpasu darparu:

 • Darparu profion cyffuriau, pecynnau cymorth cofleidiol a therapiwtig wedi'u teilwra a gwybodaeth fel y bo'n briodol ar gyfer cyflawni gorchmynion y Gofyniad Adsefydlu Cyffuriau (DRR) a Thriniaeth Alcohol (ATR)
 • Cymorth cyfannol wedi'i deilwra i'r rhai a nodwyd fel defnyddwyr gwasanaethau gwirfoddol
 • Cymorth priodol wedi'i deilwra i fodloni gofynion Rhybuddiadau Amodol (Cyffuriau).

Mae'r gwaith hwn yn rhan o ddull integredig y CHTh o gefnogi cleientiaid drwy amrywiaeth o lwybrau atgyfeirio megis Checkpoint Cymru a Braenaru Merched ynghyd â phartneriaid iechyd.


 

RASASC

 

Mae'r Ganolfan Trais a Chymorth Rhywiol (RASASC), yn darparu gwybodaeth, cymorth arbenigol a therapi i unrhyw un 3 oed a hŷn sydd wedi profi unrhyw fath o gam-drin rhywiol neu drais. Bydd RASASC yn cefnogi unigolion p'un a yw wedi bod yn ddiweddar neu yn y gorffennol a hefyd yn rhoi cymorth a therapi i bartneriaid neu aelodau o deulu'r rhai y mae cam-drin rhywiol a thrais wedi effeithio arnynt. Mae RASASC yn anfeirniadol, cyfrinachol a di-dâl ac maent wedi'u lleoli ar draws y 6 sir yng Ngogledd Cymru gan gynnwys eu prif swyddfa ym Mangor. Elusen annibynnol yw RASASC ond mae'n gweithio'n agos ochr yn ochr ag asiantaethau eraill yn statudol ac yn wirfoddol gan mai eu nod yw helpu unigolion i ddod o hyd i'r cymorth mwyaf addas i'w hanghenion penodol

Commissioning Services - RASASC

Gellir cysylltu â RASASC dros y ffôn 01248 670628 neu drwy e-bost info@rasawales.org.uk


 

Choose 2 Change

Commissioning Services - Relate CymruMae Choose2Change yn darparu ymyriad achrededig RESPECT i fynd i'r afael â cham-drin domestig ac yn gweithio gyda chyflawnwyr ar draws y 6 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru. Mae'r prosiect yn darparu rhaglen cyflawnwyr gwaith grŵp i gynnig cyfle i ddynion sydd wedi bod yn gam-drinwyr mewn perthynas agos newid a gwasanaeth cymorth i gynbartneriaid y dynion sy'n ymgysylltu â'r gwasanaeth.

Nodau'r gwasanaeth yw gwella diogelwch merched a phlant drwy leihau lefel y cam-drin domestig y maent yn ei brofi, lleihau nifer y digwyddiadau cam-drin domestig a dioddefwyr aml/newydd. Mae nodau cyffredinol y gwasanaeth yn cynnwys;

 • cynyddu diogelwch merched a phlant
 • lleihau nifer yr achosion mynych o gam-drin domestig
 • lleihau nifer y rhai sy'n dioddef cam-drin domestig mynych neu am y tro cyntaf
 • cynnig cyfle i gyflawnwyr cam-drin domestig newid
 • cyfrannu at ymateb y gymuned i gam-drin domestig

Mae'r gwasanaeth yn gweithio i gael dealltwriaeth lawn o risg ym mhob achos a threfnu cynllun rheoli risg cadarn. Yn ogystal, mae'r gwasanaeth yn chwarae rhan weithredol ar yr ymateb amlasiantaethol i gam-drin domestig gan ddarparu gwybodaeth am risg ac ymgysylltiad cyflawnwyr ym meysydd MARAC, ADAPT, VAWDASV a Diogelu.


 

SARC

 

Commissioning Services - AmatheystDrwy gefnogaeth CHTh Gogledd Cymru ers 2014 ac yn fwy diweddar Bwrdd VAWDASV Gogledd Cymru, mae  gwasanaeth Eiriolwr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) /Eiriolwr Trais Rhywiol Plant a Phobl Ifanc (CYPSVA) wedi datblygu ac yn rhoi cymorth i oedolion a phlant sy'n dioddef trais rhywiol, a'u teuluoedd ac eraill arwyddocaol. Mae'r gwasanaeth wedi sefydlu llwybrau ar gyfer rhyng-gyfeirio gyda llawer o asiantaethau ac mae'n gweithio'n gyson i ddarparu gwasanaethau effeithiol i unigolion a'u teuluoedd, gan sicrhau osgoi dyblygu gydag asiantaethau eraill fel Iechyd Meddwl, CAMHS, Nyrsys Ysgol, Diogelu, POVA, Pediatregwyr a gwasanaethau Cam-drin Domestig. Mae perthynas waith da gyda Thimau'r Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Gwasanaeth Tystion Manylach a Gofal Tystion.

Mae'r Gwasanaeth ISVA/CYPSVA yn cydweithio ag Asiantaethau'r Trydydd Sector, Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol (Gogledd Cymru), Stepping Stones ac asiantaethau eraill.

Nod y prosiect yw cynnal y ddarpariaeth o Wasanaeth Eiriolwr Annibynnol uwch ar Drais Rhywiol i oedolion a phlant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru sy'n dioddef troseddau rhywiol.

Mae'r Asiantaeth wedi cael ei chydnabod yn genedlaethol yn ddiweddar ac enillodd nifer o wobrau am eu Prosiect Ffilm a Phodlediad Rhannu Storïau


 

Timau Troseddu Ieuenctid

 

Sir Conwy a Sir Ddinbych

Commissioning Services - Conwy & Denbighsire CouncilMae Tîm Troseddu Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn darparu asesiadau a thriniaeth camddefnyddio sylweddau i bobl ifanc drwy lwybr pob-llwybr ac atgyfeirio.

Mae'r Gweithiwr Prosiect yn ymdrin â'r ymyriadau a ddarperir mewn modd eang a chyfannol, gan deilwra'r ymyriad mewn dull plentyn yn gyntaf ac addasu'r sesiynau addysgol i allu gwybyddol. Mae'r asesiadau'n drylwyr ac fe'u cyflawnir gyda'r person ifanc mewn ffordd gyd-gynhyrchiol lle ystyrir materion sy'n ychwanegol at eu camddefnyddio sylweddau.

Mae'r gweithiwr prosiect yn canolbwyntio'n drwm ar ganlyniad gwell iechyd corfforol a meddyliol gan fod hyn yn sail i allu, hyder a hunan-gymhelliant pobl ifanc i sicrhau newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau. Mae hyn yn cefnogi Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, strategaeth iechyd meddwl y Llywodraeth, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac mae hefyd yn cefnogi amcanion corfforaethol Conwy mewn perthynas â lles a hyrwyddo a chefnogi gwell canlyniadau

Mae gwaith y swyddog camddefnyddio sylweddau yn cyffwrdd â phob un o'r pedair blaenoriaeth gan gynnwys;

 • Atal rhagor o droseddu sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau a rhai nad ydynt yn gysylltiedig
 • Darparu ymateb effeithiol i blant a phobl ifanc ag anghenion penodol
 • Lleihau niwed a risg i eraill drwy gyflawni llai o droseddau (llai o ddioddefwyr) a llai o bobl ifanc o dan ddylanwad sylwedd peryglus sy’n cael eu niweidio.
 • Meithrin partneriaethau effeithiol gyda'r trydydd sector, yr asiant gyflenwi, Heddlu Gogledd Cymru ac Iechyd i ddarparu gwasanaeth di-dor.

 

Timau Troseddu Ieuenctid - Gwynedd & Mon

Commissioning Services - Anglesey & Gwynedd CouncilMae gan dimau troseddu ieuenctid Gwynedd a Môn 2 brosiect sy’n rhedeg wrth ochr ei gilydd.

Mae'r prosiect cyntaf yn canolbwyntio ar atal er mwyn lleihau nifer y newydd-ddyfodiaid am y Tro Cyntaf i'r System Cyfiawnder Ieuenctid a chynyddu nifer y dioddefwyr sy'n ymwneud â phrosesau dargyfeiriol. Mae'r prosiect hefyd yn sicrhau gweithgareddau ymyrraeth o ansawdd uchel sy'n cael eu harwain gan anghenion ar gyfer plant a phobl ifanc ac wedi datblygu'r broses 'Biwro', sy'n ceisio cynnig ymyriad adferol a arweinir gan ddioddefwyr fel dewis amgen i sancsiwn ffurfiol gan yr heddlu.

Nod y prosiect yw;

• Continue to reduce the number of children and young people entering the youth justice system.

• Parhau i leihau nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n ymuno â'r system cyfiawnder ieuenctid.

• Datblygu a gwella proses bresennol y 'Biwro Gwledig' i ddiwallu anghenion gwasanaethau a theuluoedd yng Ngogledd Orllewin Cymru

• Cynyddu nifer a chanran y dioddefwyr sy'n ymwneud â phrosesau cyfiawnder adferol gan sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ym mhob cymorth ac ymyriad.

• Lleihau'r Trosedd a gofnodwyd a gyflawnir gan blant a phobl ifanc.

Mae'r ail brosiect yn sicrhau asesiad amserol o gamddefnyddio sylweddau o ansawdd uchel i blant sydd mewn perygl o fynd i mewn neu sydd yn y system cyfiawnder ieuenctid eisoes. Bydd hyn yn lleihau nifer dioddefwyr trosedd sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau ac yn sicrhau ymyriadau iechyd cyffredinol sy'n cefnogi, byw'n iach, cydberthnasau cadarnhaol a chyfranogiad mewn gweithgareddau hamdden adeiladol.

Mae cronfa'r comisiynydd yn cefnogi amcan y Gwasanaethau o wella iechyd a lles plant a phobl ifanc sy'n hysbys i'r GTI, drwy sicrhau asesiad iechyd trylwyr o anghenion a gwell mynediad at ymyriadau a chymorth.  Mae hyn hefyd yn lleihau'r tebygolrwydd o droseddu ac aildroseddu.

Nod y prosiect yw;

• Lleihau nifer y plant a'r bobl ifanc yn y systemau cyfiawnder ieuenctid y mae materion camddefnyddio sylweddau yn effeithio arnynt.

• Gwella a datblygu'r mathau o asesiadau ac ymyriadau a gyflwynir i blant a phobl ifanc yn y system y mae materion camddefnyddio sylweddau yn effeithio arnynt.

• Lleihau cyfraddau aildroseddu plant a phobl ifanc y mae camddefnyddio sylweddau a materion iechyd negyddol eraill yn effeithio arnynt.

 

Timau Troseddu Ieuenctid -  Wrecsam

Commissioning Services - Wrexham CouncilNod y prosiect yw ymgysylltu â phobl ifanc cyn i unrhyw ymddygiad troseddol ddatblygu a rhoi gwybod iddynt am ganlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyfranogiad a gweithredoedd troseddu.  Y nod yw atal pobl ifanc rhag ymuno â'r System Cyfiawnder Troseddol (Newydd-ddyfodiaid am y Tro Cyntaf) a sicrhau, drwy atal trosedd, bod cydlyniant cymunedol yn cael ei gadarnhau drwy leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chodi ymwybyddiaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol a Throsedd a'i ganlyniadau ehangach.

Nod y prosiect yw cyflawni hyn drwy weithio gyda gwasanaethau cymorth ieuenctid eilaidd, datblygu chwarae a sefydliadau'r trydydd sector ledled Wrecsam, i ddarparu rhaglenni ymyrraeth sylfaenol sy'n mynd i'r afael â digwyddiadau ac effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae'r prosiect hefyd yn darparu amrywiaeth o weithdai i ddisgyblion Blwyddyn 8 ac wedi targedu grwpiau llai mewn blynyddoedd ysgol eraill ym mhob ysgol uwchradd yn ardal Wrecsam, i godi ymwybyddiaeth o ganlyniadau cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu. Bydd gweithdai'n ceisio codi ymwybyddiaeth o bryderon cyfredol, gan gynnwys CCE, rhwydo rhywiol ar-lein, a throsedd trefnedig. Cefnogir hyn gan ddatblygiad proffesiynol parhaus a gwella sgiliau staff wrth i ni nodi adnoddau, deunyddiau ac ymyriadau addas i'w darparu i blant a phobl ifanc o oedran ysgol.

Darperir yr ymyriadau ar draws y sir ac felly byddant yn effeithio ar bob cymuned mewn ffordd gadarnhaol.  Mae data GTI yn dangos mai 15 mlynedd yw'r oedran cyfartalog y mae pobl ifanc yn mynd i mewn i'r GTI.  Drwy gyflawni i grwpiau Blwyddyn 8, mae'r prosiect yn parhau i ymdrechu i atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag gwaethygu cyn gynted â phosibl.

 

Timau Troseddu Ieuenctid - Sir y Fflint

Commissioning Services - Flintshire CouncilMae Tîm Troseddu Ieuenctid Sir y Fflint yn cydlynu drwy ei bartneriaeth amlasiantaethol ymateb i bobl ifanc sy'n arddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol neu sydd mewn perygl o ymgymryd mewn ymddygiad troseddol drwy weithrediadau’r Panel Atal a Darbwyllo amlasiantaethol a Phanel y Biwro.   Mae'r bobl ifanc a gyfeirir at y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn dangos tystiolaeth reolaidd o gamddefnyddio sylweddol gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, lles emosiynol a gwendidau ac ymddygiadau/agweddau iechyd meddwl sy'n cyfrannu at batrymau o allgau cymunedol, cymdeithasol ac ysgol.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cyfeirio pobl ifanc at Banel y Biwro, sy'n cyfarfod i drafod pob achos.  Mae Panel y Biwro yn cynnwys uwch ymarferydd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Swyddog Heddlu a pherson lleyg, a chwblheir asesiad gan Weithiwr Atal GTI.

Mae'r asiantaethau a gynrychiolir ac a atgyfeiriwyd pobl ifanc a nodwyd at Banel Atal a Darbwyllo yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, Tai, Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, Gwasanaethau Ieuenctid, SORTED (Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sir y Fflint) CAMHs, Addysg, rhieni, a Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint (brodyr a chwiorydd o achosion sy'n hysbys i'r GTI ar hyn o bryd).

Nodau'r prosiect felly yw lleihau nifer y bobl ifanc sy'n dod yn newydd-ddyfodiaid am y tro cyntaf i'r system cyfiawnder troseddol, ymgysylltu'n wirfoddol â phobl ifanc mewn ymyriadau ystyrlon i fynd i'r afael ag achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chyfeirio pobl ifanc at wasanaethau ac asiantaethau eraill i'w cefnogi i arwain glasoed di-drosedd.


 

Crimestoppers

Commissioning Services - CrimestoppersMae Rheolwr Rhanbarthol Crimestoppers yn darparu cyswllt hanfodol rhwng gorfodi'r gyfraith a'r gymuned ac mae'n cefnogi strategaeth lleihau troseddu Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Diben y prosiect hwn yw cynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth gymunedol yn unol â'r blaenoriaethau yng Nghynllun yr Heddlu a Throsedd.  Ei nod yw grymuso unigolion bregus, plant a'r gymuned drwy annog ymddiriedaeth ynddynt i adrodd/rhoi gwybodaeth i'r elusen yn ddienw. Gall y cynnydd hwn mewn adroddiadau cymunedol am droseddau yn gynnar wneud gwahaniaeth o ran lleihau troseddu yn eu hardal leol.

Yn ogystal, bydd y rheolwr rhanbarthol hefyd yn ymateb i bryderon/blaenoriaethau penodol y CHTh a'r Prif Swyddogion drwy drefnu ymgyrchoedd lleol trawiadol sy'n cynnwys cyfranogiad gweithredol arweinwyr cymunedol, y cyfryngau, sefydliadau dielw eraill ac awdurdodau lleol.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Crimestoppers nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus yn y gogledd gan gynnwys ymgyrch Turn the Tide i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern, cyffuriau a masnachu mewn pobl. Yn dilyn datganiad i'r wasg, gyda chefnogaeth pedwar heddlu a chomisiynwyr a'r ymgyrch allweddol oedd yn ddigidol drwy hysbysebion cyfryngau cymdeithasol wedi'u targedu. Gwelodd yr ymgyrch ostyngiad o 10% mewn adroddiadau cyffredinol a ddosbarthwyd i heddlu Cymru yn ystod yr ymgyrch o gymharu â chyn yr ymgyrch.

Gellir cysylltu â Crimestoppers drwy ffonio 0800 555 111 neu ewch i'w gwefan crimestoppers-uk.org


 

Gwasanaethau Rhanbarthol IDVA Gogledd Cymru

Mewn ymateb i Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, mae Bwrdd Strategol Rhanbarthol VAWDASV a'r Is-grŵp Comisiynu ar y Cyd wedi Comisiynu Gwasanaeth IDVA Rhanbarthol ledled Gogledd Cymru i sicrhau bod gwasanaethau rheng flaen yn cael eu darparu'n gyson ac yn effeithiol i ddioddefwyr cam-drin domestig risg uchel ac sy'n dioddef cam-drin domestig.

Mae Bwrdd Strategol Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gogledd Cymru (VAWDASV), ynghyd â Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Chefnogi Pobl wedi comisiynu DASU a Gorwel i ddarparu'r gwasanaethau hyn hon ar draws y 6 awdurdod lleol.

Mae IDVA yn gweithio i fynd i'r afael â diogelwch pawb sydd mewn perygl mawr o drais domestig a cham-drin gan bartneriaid agos, cynbartneriaid ac aelodau o'r teulu i sicrhau eu diogelwch a diogelwch eu plant. Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda dynion a merched. Gan weithredu fel y prif bwynt cyswllt, mae IDVA fel arfer yn gweithio gyda'u cleientiaid o'r pwynt argyfwng i asesu'r risg, adolygu opsiynau, a datblygu a gweithredu cynlluniau i fynd i'r afael â'u diogelwch uniongyrchol, yn ogystal ag atebion tymor hir. Bydd y cynlluniau hyn yn cynnwys camau gweithredu o'r Gynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol (MARAC) yn ogystal â sancsiynau ac atebion sydd ar gael drwy'r llysoedd troseddol a sifil, opsiynau tai a gwasanaethau sydd ar gael drwy sefydliadau eraill.


 

Uned Diogelwch Trais Teuluol Gogledd Cymru

Commissioning Services - DASUMae'r Uned Diogelwch Trais Teuluol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cyfrinachol o ansawdd  sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu goroeswyr Cam-drin Domestig.

Yn fwy diweddar, mae Bwrdd VAWDASV a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi darparu cyllid er mwyn cefnogi gweithgareddau ychwanegol mewn llochesau. Mae DASU yn rheoli nifer o lochesi i ferched ar draws 4 sir yng Ngogledd Cymru. Mae gan DASU loches ddwy ystafell wely hefyd i ddynion sydd angen llety diogel. Mae llety lloches yn fesur tymor byr nes ei bod yn ddiogel dychwelyd adref, ond gall fod yn y tymor hir pe bai teuluoedd ac unigolion yn dewis aros ac ailadeiladu eu bywydau.

 

Gellir cysylltu â DSAU  drwy'r rhifau ffôn isod drwy eu gwefan https://www.dasunorthwales.co.uk/contact.html  

01244 830436 Sir y Fflint
01745 814494 Dinbych
01492 534705 Colwyn
​0
1978 310203 Wrecsam


 

Gorwel

 

Commissioning Services - GorwelUned fusnes o fewn Grŵp Cynefin yw Gorwel. Prif ffocws Gorwel yw darparu gwasanaethau cymorth ym maes trais domestig ac atal digartrefedd. Mae Gorwel yn gweithredu ar draws tair sir a gogledd Cymru ac mae eu prosiectau'n cynnwys llochesau, cynlluniau tai â chymorth, gwasanaethau plant a phobl ifanc, cymorth yn y gymuned a gwasanaeth cynghori annibynnol ar drais domestig.

Mae Bwrdd VAWDASV mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi darparu cyllid er mwyn creu uned mewn lleoliad cyfrinachol i gefnogi merched a'u plant sy'n dianc rhag trais domestig. Bydd yr uned yn darparu 24 llety brys, 7 diwrnod yr wythnos a bydd yn gallu cefnogi 9 defnyddiwr gwasanaeth a'u teuluoedd ar unrhyw un adeg.

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd hefyd yn cefnogi Tadau Gofalgar Grŵp Cynefin sy'n helpu tadau i ail-feithrin perthynas gadarnhaol â'u plant y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt.

Yn ogystal, roedd Gorwel yn llwyddiannus wrth dderbyn Cyllid Ymyrraeth Gynnar. Darparwyd y cyllid i Gorwel i gefnogi'r gweithiwr cymorth Plant a Phobl Ifanc sy'n cwmpasu Gwynedd a Môn yn gweithio o fewn Siop Un Stop Cam-drin Domestig Ynys Môn a fydd yn gweithio'n benodol gyda phlant ifanc. Nod y prosiect yw gwella'r gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd i blant a phobl ifanc sy'n dioddef cam-drin domestig, ar draws Ynys Môn. Ei nod yw diogelu plant sy'n profi neu'n cael profiadau Cam-drin Domestig, yn y lle cyntaf i'w cadw'n ddiogel, lleihau'r niwed a achosir gan y cam-drin, i ddelio ag effaith emosiynol camdriniaeth, ac yn y pen draw i atal y cam-drin rhag cael effaith negyddol hirdymor ar yr unigolyn.

Gellir cysylltu â Gorwel dros y ffôn 0300 111 21 21 neu e-bostiwch: gorwel@gorwel.org


 

Home-Start

Derbyniodd Home-Start gyllid Ymyrraeth Gynnar yn 2018 i gefnogi rôl Profiadau Niweidiol yn ystod  Plentyndod Hysbyseb (ACE) sy'n cwmpasu Sir y Fflint a Wrecsam gan y cydnabuwyd bod amrywiaeth o lefelau o hyfforddiant a gwybodaeth yn cael eu darparu gan sefydliadau preifat, statudol a thrydydd sector sy'n ymwneud ag ymwybyddiaeth a gwydnwch ACE. Nodwyd bod angen mwy o gydweithio lleol a dealltwriaeth gyffredin o fynediad at wybodaeth sy'n berthnasol ac yn ddigonol i'r rôl sydd gan y sefydliad gyda theuluoedd. Bydd y prosiect yn gwahodd sefydliadau o bob rhan o Wrecsam a Sir y Fflint i rannu gwybodaeth a chefnogi ei gilydd i ganolbwyntio mwy ar ACE er mwyn osgoi ailadrodd gweithgarwch mewn sesiynau hyfforddi/ymwybyddiaeth. Yn ogystal, bydd y prosiect yn creu Canolfan Ddysgu ACE a fydd yn cynnig rhwydwaith cefnogol o sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a'u teuluoedd gyda ffocws penodol o gysylltu â chydweithio i atal profiadau ACE mewn plant a lliniaru effeithiau ACE ar gyfer eu rhieni. Mae'r broses Dechrau Cartref newydd yn annog staff i archwilio datgeliad ACE a nodi asiantaethau perthnasol/wedi'u targedu a allai gefnogi trawma'r teulu. Datblygwyd protocol rhannu gwybodaeth benodol ar gyfer Home-Start Wrecsam i gael caniatâd penodol gan deuluoedd yn dilyn datgeliad ACE i rannu gwybodaeth gydag asiantaethau perthnasol i gefnogi eu trawma. Oni bai bod goblygiad amddiffyn plant, dim ond gyda chydsyniad ac i'r sefydliadau penodol y manylir arnynt yn y caniatâd y caiff y wybodaeth hon ei rhannu.

Commissioning Services - Home Start

Mae'r cyswllt addysg yn y prosiect wedi cynnig cam cadarnhaol ymlaen o ran ymgysylltu â staff ysgolion ac ysgolion sydd â pherthynas gadarnhaol a chadarnhaol â phlant i ddeall eu rôl gyda phlant sydd wedi profi trawma neu mewn perygl lliniarol y bydd yn digwydd.

https://www.home-start.org.uk/


 

Hafal

 

Commissioning Services - HafalLlwyddodd Hafal i dderbyn Cyllid Ymyrraeth Gynnar er mwyn lleihau effaith problemau meddwl i bobl ifanc yng Ngogledd Cymru. Yn wahanol i broblemau iechyd corfforol, mae problemau iechyd meddwl yn tueddu i ddatblygu yn y glasoed a bod yn oedolion ifanc a chael effeithiau hirdymor ar hyd oes. Mae'r cyfnod cynnar hwn o broblemau iechyd meddwl yn rhoi cyfle ar gyfer ymyriadau ataliol sydd â'r potensial i leihau'r effeithiau hirdymor. Nid oes gan wasanaethau iechyd meddwl generig a statudol y gallu i fanteisio'n llawn ar y cyfle i gael ymyriadau strategol ac ataliol, ac maent yn aml yn canolbwyntio ar ymyriadau adweithiol sy'n ymateb i argyfyngau. At hynny, mae problemau'n newid yn 18 oed rhwng gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc a'r rhai ar gyfer oedolion, a all arwain at derfynu gofal yn sylweddol ar yr adeg dyngedfennol pan fydd problemau'n datblygu. Nod y prosiect yw cynnwys pobl ifanc mewn gwahanol weithgareddau ledled Gogledd Cymru i'w dileu o feysydd troseddu a datblygu eu hyder a'u gwydnwch drwy fynychu gweithgareddau allan o'r ardal. Mae dioddefwyr yn gallu ymgysylltu â phobl eu hoedran eu hunain a thrafod eu hiechyd meddwl. Mae'r rhaglen hefyd yn dod â dioddefwyr i gysylltiad â gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol sydd yn y sefyllfa orau i'w cefnogi gydag effeithiau seicolegol a chymdeithasol o ddioddef troseddau yn eu cymuned.

 

To discuss this topic add a comment below or visit the forums.

Ychwanegu Sylwadau
Sylwadau
 
 
Powered by Contensis