Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Gwybodaeth Benodol

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

 Gwybodaeth Benodol

Teitl y Swydd:

Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Enw:

George Winston Roddick CB QC

Cyfeiriad Gohebiaeth:

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Pencadlys yr Heddlu

Glan y Don

Bae Colwyn LL29 8AW

Cyflog:

£70, 000 (Fel y’i nodwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref)

Cyfrifoldebau:

Mae pwerau a dyletswyddau’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi’u nodi yn y protocol plismona yma.

Teitl y Swydd:

Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd

Enw:

Julian Sandham

Cyfeiriad Gohebiaeth:

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Pencadlys yr Heddlu

Glan y Don

Bae Colwyn LL29 8AW

Cyflog:

Manylion yn y Datganiad o Gyfrifon

Cyfrifoldebau

Cefnogi’r Comisiynydd ym mhob agwedd o’i rôl

Gweithio gyda’r Comisiynydd er mwyn darparu’r weledigaeth, y strategaeth a’r blaenoriaethau a adnabuwyd

Ymgysylltu â chymunedau Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod eu safbwyntiau yn cael eu hadlewyrchu yng ngwaith y Comisiynydd

Teitl y Swydd

Prif Weithredwr a Swyddog Monitro

Enw:

Anna Humphreys

Cyfeiriad Gohebiaeth:

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Pencadlys yr Heddlu

Glan y Don

Bae Colwyn LL29 8AW

Cyfrifoldebau

Swyddog Statudol

Swyddog Monitro (Cwynion)

Ymgynghorydd Strategol Blaen

Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig

Partneriaethau/Cydweithrediadau Strategol

Trefn Llywodraethu

Sicrhau bod SCHTh yn cyflawni ei blaenoriaethau

Cyflog:

Manylion yn y Datganiad o Gyfrifon

Teitl y Swydd:

Prif Swyddog Cyllid

Enw:

Kate Jackson

Cyfeiriad Gohebiaeth:

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Pencadlys yr Heddlu

Glan y Don

Bae Colwyn LL29 8AW

Cyflog:

Manylion yn y Datganiad o Gyfrifon

Cyfrifoldebau

Swyddog Statudol

Swyddog Adran 151

Ymgynghorydd Cyllid Blaen

Cywirdeb/Safonau Ariannol

Cyswllt â Swyddog 151 y Prif Gwnstabl

Rheoli Risg

Archwilio ac Archwiliad Mewnol

 
 
 
Powered by Contensis