Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Rhestr Penderfyniadau 2021

Rhestr Penderfyniadau 2021

Rhestr
 Cyf Teitl
 2021.01 Staff -  Lwfans Aelodau Pwyllgor ar y Cyd Archwilio
 2021.02 Cyllid - Praesept
 2021.03 Cyllid - Strategaeth Gyfalaf
 2021.04 Comisiynu - Integreiddio datblygu - hybu datblygu Glasbrint a Strategaeth Genedlaethol VAWDASV
 2021.05  Comisiynu - VAWDASV
 2021.06 Comisiynu - Crimestoppers
 2021.07 Comisiynu -  Grant Trosedd ac Anrhefn 2021/2022
 2021.08 Comisiynu -  Ymestyn Cronfa Ymyrraeth Gynnar 
2021.16 Cyllid - Atal Masnachu Pobl a Chaethwasiaeth Fodern
2021.17 Cyllid -  Future Farms
2021.18 Comisiynu -  Grant Gwasanaethau Dioddefwyr
2021.19 Comisynu - 2021/23 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder – Cynghorwyr Annibynnol ar Gam-drin Domestig /Cyllid Trais Rhywiol Annibnnol
2021.20 Comisiynu -  Y Weinyddiaeth Gyfiawnder – Codiad Cyllid Cam-drin Domestig/Trais Rhywiol
2021.21 Cyllid - Cyngor Staff yr Heddlu
2021.22 Llywodraethu -  Adolygiad o Gylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio
2021.23 Llywodraethu -  Adolygiad o'r Llawlyfr Llywodraethu 
2021.24 Yr Ystad - Gorsaf Heddlu Saltney
2021.25 Gwerthu tir yn Llay
2021.26 Symud Gorsaf Heddlu Conwy
2021.27 Ildio Gorchmynion Sefydlog
2021.28  Defnyddio Cronfeydd wrth Gefn 
2021.29  Adolygiad o Asesiad Anghenion Dioddefwyr 
 

To discuss this topic add a comment below or visit the forums.

Ychwanegu Sylwadau
Sylwadau
 
 
Powered by Contensis