Skip to main content

Ar sgowt I weld sut mae arian atafaelwyd o droseddwyr yn helpu ein cymunedau

Dyddiad

26 Ebrill 2022
Talwrn 1

Ymwelodd CHTh Gogledd Cymru ag Ynys Môn i weld sut y cafodd arian ei adennill drwy'r Ddeddf Enillion Troseddu yn helpu pobl ifanc i ailgysylltu â'u hamgylchedd ar ôl y pandemig

Ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin â Gwersylla Dosbarth Talwrn o Sgowtiaid Ynys Môn ar 23 Ebrill 2022 i ddysgu mwy am waith a gweithgareddau'r grŵp, ac i weld sut mae arian a gymerir oddi wrth droseddwyr yn cael ei ddefnyddio'n y gymuned.

Dyfarnwyd £2,500 i Sgowtiaid Ynys Môn o gronfa 'Eich Cymuned, Eich Dewis' Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i wella cyfleusterau yn y maes gwersylla, ac mae wedi darparu ar gyfer pedair set o fyrddau a meinciau, deg hamog, a bwrdd awyr agored arall.

Mae'r gronfa, a gefnogir hefyd gan Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru (PACT) a Heddlu Gogledd Cymru, yn ei nawfed flwyddyn. Mae dros £400,000 wedi'i roi i achosion haeddianol yn y cyfnod hwnnw ac mae llawer ohono wedi'i adennill drwy'r Ddeddf Enillion Troseddu, gan ddefnyddio arian a atafaelwyd oddi wrth troseddwyr, gyda'r gweddill yn dod o’r Comisiynydd  Heddlu a Throsedd.

Mae croeso arbennig i'r maes gwersylla a'r cyfleusterau newydd ar ôl dwy flynedd lle mae llawer o'n pobl ifanc, yn aml yn y cymunedau mwyaf difreintiedig, wedi methu â phrofi natur a'r awyr agored oherwydd y pandemig a'r cyfnodau clo mynych.

Yn ystod yr ymweliad, cyfarfu Andy Dunbobbin â Stephen Buckley, Comisiynydd Dosbarth, Cyngor Sgowtiaid Ardal Ynys Môn, i drafod y gwelliannau a wnaed i'r maes gwersylla a sut mae'r cyllid wedi helpu'r Sgowtiaid. Gwelodd y Comisiynydd hefyd weithgareddau Sgowtiaid yn cael eu cynnal yn y gwersyll, megis cyfeiriadu, adnabod planhigion, a mynd ar antur. Hefyd yn bresennol o Heddlu Gogledd Cymru oedd PCSO Carwyn Gilford, sydd wedi'i leoli yn Llangefni.

Dywedodd Andy Dunbobbin: "Gwerthoedd sgowtiaid yw uniondeb, parch, gofal, cred, cydweithrediad ac roeddwn wrth fy modd o weld y rhinweddau hyn yn cael eu dangos yn llawn yn ystod fy ymweliad â Gwersylla Dosbarth Talwrn. Mae fy nghronfa 'Eich Cymuned Eich Dewis' yn cefnogi prosiectau cymunedol ledled Gogledd Cymru ac mae'n ffordd wych o ddangos sut y gellir rhoi arian a gymerir yn ôl oddi wrth droseddwyr at ddiben da yn ein cymunedau.

"Mae fy Nghynllun Heddlu a Throsedd ar gyfer Gogledd Cymru yn gadarn ynglŷn â'r angen i gefnogi ac amddiffyn plant a phobl ifanc, a phwysigrwydd diogelu ein hardaloedd gwledig a'n bywyd gwyllt. Dylai Sgowtiaid Ynys Môn fod yn falch iawn o'r gwaith y maent yn ei wneud dros bobl ifanc ac amgylchedd yr ynys, ac rwy'n falch iawn o fod wedi gweld eu gwaith trawsnewidiol ac i'w cefnogi yn eu hymdrechion."

Mae Sgowtiaid Ynys Môn yn darparu rhaglen o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 4 a 18 oed gyda chyfanswm aelodaeth o tua 300 sy’n tyfu. Cyflwynir eu rhaglen gan tua 70 o oedolion sy'n gwirfoddoli ac mae'n cyrraedd pobl ifanc o ardaloedd gwledig a threfol Ynys Môn.

Maent yn darparu gweithgareddau anturus a datblygiad personol i fechgyn a merched ar draws saith grŵp Sgowtiaid a thair uned Anturwyr. Caiff datblygiad personol ei hyrwyddo drwy les corfforol, deallusol a chymdeithasol yr unigolyn ac maent yn gwneud hyn drwy ddysgu drwy wneud hynny.

Dywedodd Stephen Buckley: "Mae pobl ifanc yn hoffi profi gweithgareddau anturus wrth iddynt dyfu a chyrraedd eu potensial llawn. Anogir pobl ifanc i gefnogi ei gilydd i gwblhau tasgau a chynnal gweithgareddau. Mae'r maes gwersylla dosbarth yn adnodd pwysig i Sgowtiaid ar draws Ynys Môn gyfan a thu hwnt. Ar ôl cyfnodau clo mynych oherwydd y pandemig, mae'r maes gwersylla wedi cael ei ddefnyddio'n dda gan grwpiau Sgowtiaid lleol ar gyfer gweithgareddau awyr agored sy'n dysgu sgiliau bywyd hanfodol i'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan ynddynt. Roeddem yn falch iawn o dderbyn yr arian hwn gan gronfa Eich Cymuned, Eich Dewis ac rydym yn gwybod y bydd ein pobl ifanc yn mwynhau'r manteision ohono am flynyddoedd lawer i ddod." 

Dywedodd y Cynorthwyydd Prif Gwnstabl Chris Allsop: "Rwy'n cael boddhad arbennig bod rhan o'r cyllid yn dod o enillion troseddu, fel bod arian yn cael ei dynnu allan o bocedi troseddwyr a'u henillion gwael gan y llysoedd ac yn cael ei roi'n ôl i fentrau cymunedol.

"Mae'n troi arian drwg yn arian da ac mae'n gwneud gwahaniaeth go iawn oherwydd pobl leol sy'n adnabod ac yn deall eu problemau lleol a sut i'w datrys. Mae plismona'n rhan o'r gymuned ac mae'r gymuned yn rhan o blismona ac mae'r cynllun hwn yn ffordd gadarnhaol o feithrin ymddiriedaeth mewn plismona.

Dywedodd Cadeirydd PACT Ashley Rogers: “Mae'r dyfarniadau cyllid hyn yn bwysig gan eu bod yn cefnogi prosiectau cymunedol ledled Gogledd Cymru a'r cymunedau eu hunain sy'n penderfynu ble orau y gellir gwario'r arian.

"Nod llawer o'r hyn rydym yn ei ariannu yw darparu rhywbeth i bobl ifanc gymryd rhan yn eu hamser hamdden, gweithgareddau a all helpu i feithrin sgiliau ac iechyd corfforol a meddyliol cadarnhaol."