Skip to main content

Chth yn ymweld â phrosiect sy'n ceisio ennill y frwydr yn erbyn llinellau cyffuriau

Dyddiad

18 Mai 2022
PCC at Kimmel Bay

Ymwelodd Cyngor Sir Ddinbych â Gogledd Cymru â Bae Cinmel i weld sut y mae'r arian sydd wedi ei adennill drwy'r Ddeddf Enillion Trosedd yn helpu pobl ifanc i adeiladu dyfodol cadarnhaol ac atal trosedd yr un pryd.

Yn ddiweddar, ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin â Sied Ieuenctid Bae Cinmel i gwrdd â'r tîm y tu ôl i'r fenter Youth Shedz, i ddysgu mwy am y prosiect ac i weld sut mae arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio'n dda yn y gymuned.

Mae Sied Ieuenctid Bae Cinmel yn rhan o'r prosiect Youth Shedz, a dderbyniodd gyllid o £5,000 Eich Cymuned, Eich Dewis, i helpu i dalu am gydgysylltydd ar y fenter 'County Lines 4 Good'. Mae'r fenter Eich Cymuned, Eich Dewis, a gefnogir hefyd gan Ymddiriedolaeth y Gymuned a Heddlu Gogledd Cymru (PACT), yn ei nawfed flwyddyn.  Yn ystod y cyfnod hwn, mae dros £400,000 wedi'i roi i achosion haeddiannol ac mae llawer ohono wedi'i adennill drwy'r Ddeddf Enillion Trosedd, gan ddefnyddio arian a atafaelwyd gan droseddwyr, gyda'r gweddill yn dod o Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae Youth Shedz wedi sefydlu wyth prosiect ar draws Gogledd Cymru ac mae ganddi tua 120 o bobl ifanc yn ymwneud â Youth Shedz mewn rhyw ffordd. Mae eu gweithrediadau'n cynnwys gofod rhithwir a'r fan allgymorth symudol Betsi, ond roeddent am eu cysylltu i gyd i gydweithio'n agosach. Gyda hyn mewn golwg, cynigiodd y tîm agwedd cadarnhaol ar ffenomenon rhwydwaith troseddol a dinistriol Llinellau Cyffuriau, sydd wedi bod  yn y cyfryngau lawer dros y blynyddoedd diwethaf. Y nod oedd creu prosiect Llinellau Cyffuriau sy'n cynnig gobaith i bobl ifanc drwy gael cynllun Shedz ym mhob tref ledled Gogledd Cymru i gydweithio, gan ddefnyddio cyfuniad o weithgareddau personol, yn ogystal â dyfeisiau a llwyfannau digidol. Er enghraifft, roedd pobl ifanc ym Mlaenau Ffestiniog wedi mynegi diddordeb mewn gwneud rhywbeth dros y digartref ac roeddent am gysylltu â phobl ifanc yn Ninbych a Chyffordd Llandudno i wneud hynny.

Mae Youth Shedz hefyd wedi datblygu cysylltiadau dros nifer o flynyddoedd gydag elusen Teardrops yn St Helens (elusen hirsefydlog sydd eisoes yn gweithio gyda'r gymuned ddigartref) ac mae pobl ifanc o Ogledd Cymru wedi bod dros y ffin sawl gwaith i gysylltu â'r gwaith y mae'r elusen yn ei wneud o amgylch gangiau a throseddau cyllyll yng Nglannau Mersi.

Mae gan lawer o'r bobl ifanc y mae'r ddau sefydliad yn gweithio gyda nhw naill ai brofiad byw o Linellau Cyffuriau neu maent yn agored iawn i gael eu trin i gymryd rhan ar lefel y stryd. Mae'r cyllid o Eich Cymuned, Eich Dewis yn cael ei ddefnyddio i ddarparu'r adnoddau i gysylltu'r Youth Shedderz o Sir Ddinbych, Conwy a Gwynedd gyda'r bobl ifanc o Teardrops yn St Helens fel y gallant gydweithio i weithio ar y prosiect hwn a datblygu ymateb person ifanc i Linellau Cyffuriau.

Ymunodd Rhingyll Azizur Rahman o Heddlu Glannau Mersi â Chwnstabl Alan Landrum o Uned Ymgysylltu Cymunedol Heddlu Glannau Mersi ar ymweliad hefyd, ochr yn ochr â PC Glyn Edwards a PCSO Kerri-Lea Adams o Heddlu Gogledd Cymru

Dywedodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: "Rwy'n falch iawn o gefnogi'r fenter 'County Lines 4 Good' drwy'r gronfa Eich Cymuned, Eich Dewis. Mae cefnogi ac amddiffyn plant a phobl ifanc a'u dargyfeirio oddi wrth y System Cyfiawnder Troseddol yn un o flaenoriaethau allweddol fy nghynllun i leihau trosedd yng Ngogledd Cymru ac mae'r prosiect hwn gan Youth Shedz yn enghraifft wych o'r gwaith hwn ar waith.

"Yn union fel y mae ‘County Lines 4 Good’ yn ceisio troi pla Llinellau Cyffuriau yn ffordd gadarnhaol o ddatblygu rhwydweithiau rhwng grwpiau o bobl ifanc mewn gwahanol drefi, mae'r gronfa Eich Cymuned, Eich Dewis yn gwneud gwaith tebyg drwy gymryd elw o weithgarwch troseddol a'u defnyddio er lles y gymuned ehangach. Mae'n fath o gyfiawnder ar waith."

Dywedodd Scott Jenkinson, Sylfaenydd Youth Shedz:  "Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth y mae ein prosiect wedi'i chael gan gronfa Eich Cymuned, Eich Dewis. Mae gan bobl o ddinas fawr lawer o brofiad a doethineb y gallant eu rhannu â phobl ifanc yng Ngogledd Cymru. Y gobaith yw, drwy ddod â'r ddau grŵp hyn o bobl ifanc at ei gilydd, y bydd pob un yn gallu cydweithio, dysgu oddi wrth ei gilydd, rhannu mewnwelediadau a chreu rhywbeth a fydd yn codi ymwybyddiaeth o Linellau Cyffuriau o'u safbwynt nhw.

"Yn Youth Shedz, rydym wedi canfod bod pobl ifanc yn deall yr anawsterau y mae'n rhaid i'w cymuned ddelio â nhw a'u bod am fod yn rhan o'r ateb. Trafodwyd hyn droeon mewn sesiynau Youth Shedz. Rydym am weld mwy o hynny yn ein pobl ifanc dros y flwyddyn nesaf drwy gysylltu'r Shedz a'u cael i gydweithio â'u cyfoedion dros y ffin fel rhan o County Lines 4 Good."

Dywedodd Chris Allsop, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru: "Daw rhan o'r cyllid ar gyfer y prosiect Eich Cymuned, Eich Dewis o enillion troseddu ac mae'n iawn bod arian yn cael ei dynnu allan o bocedi troseddwyr a'i roi yn ôl i fentrau cymunedol fel y prosiect 'County Lines 4 Good' gan Youth Shedz.

"Mae hyn yn helpu i droi arian drwg yn arian da ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol oherwydd pobl leol sy'n adnabod ac yn deall eu problemau lleol a sut i'w datrys. Mae plismona'n rhan o'r gymuned, ac mae'r gymuned yn rhan o blismona, ac mae cynlluniau fel Eich Cymuned, Eich Dewis yn ffordd gadarnhaol o feithrin ymddiriedaeth mewn plismona."

Dywedodd Ashley Rogers, cadeirydd PACT: "Mae'r dyfarniadau ariannu hyn yn bwysig gan eu bod yn cefnogi prosiectau cymunedol ar draws Gogledd Cymru, yn union fel yr un yma gan Youth Shedz, a'r cymunedau eu hunain sy'n penderfynu ble orau y gellir gwario'r arian.

"Nod llawer o'r hyn rydym yn ei ariannu yw darparu rhywbeth i bobl ifanc gymryd rhan yn eu hamser hamdden, gweithgareddau a all helpu i feithrin sgiliau ac iechyd corfforol a meddyliol cadarnhaol, ac mae Youth Shedz yn enghraifft wych o hyn."

Mae Youth Shedz yn gobeithio y bydd eu blwyddyn o brosiectau cydweithredol ar draws y siroedd yn helpu i sefydlu cymunedau mwy diogel a hefyd i godi ymwybyddiaeth o bobl ifanc gan gydnabod eu bod yn dioddef gangiau Llinellau Cyffuriau.

Mae Youth Shedz Cymru yn sefydliad ymbarél sy'n cefnogi sefydliadau eraill i sefydlu eu Sied Ieuenctid eu hunain drwy rannu pecyn cymorth a chymorth 'plannu sied'.

Am fwy o wybodaeth am Youth Shedz, ewch i: www.youthshedz.com