Skip to main content

Gwahoddiad i brosiectau cymunedol i wneud cais am arian

Dyddiad

09 Rhagfyr 2022
Your Community, Your Choice
Mae’r ffenestr ymgeisio ar gyfer menter Eich Cymuned, Eich Dewis 2023 bellach wedi cau.

Mae Eich Cymuned, Eich Dewis, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth y Gymuned a Heddlu Gogledd Cymru (PACT), a Heddlu Gogledd Cymru yn dathlu deng mlynedd o ariannu prosiectau yn 2023 ac i ddathlu'r garreg filltir hon, mae'r arian sydd ar gael i wneud cais amdano wedi dyblu i £120,000.  

Ers y dechrau mae Eich Cymuned, Eich Dewis wedi noddi prosiectau sy'n dod â phobl a sefydliadau at ei gilydd, gan greu cymuned fwy diogel i bawb.

Dros y deng mlynedd diwethaf  mae cyfanswm o dros £428,792 wedi cael ei roi i 149 o brosiectau yn gweithio i gefnogi'r blaenoriaethau yn y Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae'r arian sydd ar gael i'r prosiectau buddugol ar gyfer rownd nesaf y fenter wedi codi i gyfanswm o £120,000, wedi ei rannu ar draws 33 prosiect.

  • Bydd pedwar prosiect ym mhob un o'r 6 sir yn y gogledd yn derbyn £2,500.
  • Bydd un prosiect ymhob un o'r 6 sir yn y gogledd yn derbyn £5,000.
  • Bydd tri phrosiect yn y gogledd yn derbyn £10,000

Mae'r arian ar gyfer Eich Cymuned, Eich Dewis yn dod yn rhannol oddi wrth arian sydd wedi ei atafaelu drwy'r llysoedd drwy Ddeddf Enillion Troseddau gyda'r gweddill o Gronfa Comisiynydd yr Heddlu.

Bydd y cyfle i wneud cais eleni yn agor ar 9 Ionawr 2023 ac yn cau ar 3 Chwefror 2023. Bydd manylion ar sut i wneud cais yn cael eu cyhoeddi maes o law ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â gwefannau PACT & Heddlu Gogledd Cymru :

Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei chyhoeddi gan banel yn cynnwys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, yn ogystal â PACT a chynrychiolwyr Heddlu Gogledd Cymru.  Bydd yr enillwyr wedyn yn cael eu dewis ar sail pleidlais gyhoeddus.

Dywedodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: "Ro'n i'n un o banel Eich Cymuned Eich Dewis am y tro cyntaf yn 2021 ac ro'n i'n edmygu safon y prosiectau ymhob cais.  Eleni, rwyf yn edrych ymlaen at weld rhagor o brosiectau cyffrous a chreadigol yn gwneud cais am arian. Mae cymaint o sefydliadau yn gwneud cymaint o waith da ar draws yr ardal, felly mae'n bleser gallu eu cefnogi nhw a'u gweld yn tyfu a pharhau gyda’u gwaith.  

“Mae eleni yn arbennig o bwysig gan bod y fenter yn ddeg oed. Rwyf hefyd yn falch o weld y blaenoriaethau hyn o fewn fy Nghynllun Heddlu a Throsedd yn cefnogi'r prosiectau gwerth chweil hyn. 

"Rwyf yn annog unrhyw un sy'n rhan o brosiect cymunedol neu fenter sy'n cwrdd â'r meini prawf i wneud cais. Mae hyn yn arbennig o wir eleni oherwydd y cynnydd yn yr arian rydym yn ei rannu fel rhan o'r dathlu.  Gan fod y prosiectau terfynol yn cael eu dewis gan y cyhoedd hoffwn hefyd i'r prosiectau sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth eu cymunedau ac yn annog y gymuned i bleidleisio.

Dywedodd cadeirydd PACT Ashley Rogers: “Gan ein bod ni'n dathlu ein degfed flwyddyn hoffwn ddweud mor falch yr wyf i o fod yn rhan o'r garreg filltir hon.

"Mae'r prosiectau sydd eisoes wedi cael arian o'r gronfa yn y gorffennol wedi defnyddio'r arian at ddefnydd gwerth chweil a hoffwn weld hyn yn parhau unwaith eto eleni.

“Fel rhan o'n dathliadau, rydym wedi codi'r swm ar gyfer 2023. Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod yn galed i nifer o sefydliadau a phrosiectau, ond gyda mwy o arian, gobeithio y bydd cymaint o fentrau â phosib yn gwneud cais."

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais ewch i www.northwales-pcc.gov.uk, y cyfryngau cymdeithasol neu Gwefan PACT a Heddlu Gogledd Cymru neu:

E-bost: yourcommunityyourchoice@northwales.police.uk

Ffon: 01745 588516

Mae’r ffenestr ymgeisio ar gyfer menter Eich Cymuned, Eich Dewis 2023 bellach wedi cau.