Skip to main content

Mae'r ffenest bleidleisio ar gyfer cronfa £120k tuag at brosiectau cymunedol ar agor

Dyddiad

10 Mawrth 2023
Mae'r ffenest bleidleisio nawr ar agor a bydd yn cau ar 17 Mawrth 2023.  Gallwch ganfod mwy am bob prosiect a phleidleisio yma: www.surveymonkey.co.uk/r/YCYC_23
YCYC 23 WELSH

Mae'r rhestr fer ar gyfer menter 'Eich Cymuned, Eich Dewis', sy'n noddi prosiectau craidd,  wedi cael ei gyhoeddi ac mae gofyn i'r cyhoedd nawr bleidleisio dros eu hoff brosiect i dderbyn arian. Mae'r fenter yn cael ei chefnogi gan Ymddiriedolaeth yr Heddlu a'r Gymuned Gogledd Cymru (PACT) a Heddlu Gogledd Cymru. 

Yn dilyn derbyn nifer o geisiadau ar gyfer y fenter mae'r panel yn cynnwys Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth yr Heddlu a'r Gymuned Gogledd Cymru (PACT) wedi dewis rhestr o enwebiadau sydd â'r siawns o gael cyllid ar gyfer eu prosiectau.

Mae'r fenter yn dathlu degawd ym 2023 ac i ddathlu'r garreg filltir hon, mae'r arian sydd ar gael wedi dyblu i £120,000. Daw'r gronfa yn rhannol oddi wrth arian sydd wedi ei atafaelu drwy'r llysoedd drwy Ddeddf Enillion Troseddau gyda'r gweddill o Gronfa Comisiynydd yr Heddlu. 

Mae'r grwpiau a phrosiectau sy'n ymgeisio ar gyfer arian fel a ganlyn:

Ynys Môn

 • Amlwch Showstoppers – Uwchraddio Offer Sain
 • GirlGuiding Anglesey - Prosiect Gwella Storio
 • Canolfan Gymunedol Llanfaes - Prosiect Maes Chwarae Llanfaes
 • Sgowtiaid Ynys Môn - Prosiect Adnoddau Storio Canolog

Conwy

 • Cyfeillion Queens Park, Llandudno - Prosiect goleuo'r nos
 • Sgowtiaid Conwy - Prosiect cynnal a chadw Gwersyll Sgowtiaid Rowen
 • Cwmni Theatr Kaleidescope - Prosiect Datblygu Theatr Ieuenctid
 • Menter Kind Bay  - prosiect Celf a Llesiant

Sir Ddinbych

 • Blossom and Bloom – Prosiect canolfan lles
 • Cyngor Cymuned Efenechtyd - prosiect datblygu maes chwarae cymunedol
 • Prosiect Parciau Llangollen - prosiect Llwybr Antur Parc Pengwern
 • Clwb Seiclo'r Rhyl - Sgiliau Ffyrdd a Diogelwch ar gyfer seiclwyr ifanc

Sir y Fflint

 • Cobra Life - Prosiect Cobra Bully Buster
 • Aura Wales Leisure - Prosiect Addysg ac Ymgysylltu Ieuenctid ASB
 • Enbarr Foundation CIC - prosiect 'Back to Basics'
 • Cyngor Tref Treffynnon - Prosiect Ymgysylltu Ieuenctid
 • Grŵp Sgowtiaid 1st Saltney Ferry - Offer gwersylla

Gwynedd

 • Byw’n Iach - Prosiect Mentro Allan
 • Hamdden Harlech ac Ardudwy - Prosiect gweithgareddau ieuenctid Harlech ac Ardudwy
 • Seren Ffestiniog Cyf - Prosiect Serennu yn y Cylch

Wrecsam

 • Cyngor Cymunedol Llansantffraid Glyn Ceiriog - Prosiect Clwb Ieuenctid
 • CP Rhostyllen - Prosiect ffensio gwrth-fandaliaeth
 • Yellow and Blue Group - Our City, Our Tribe

Prosiectau ledled Gogledd Cymru

 • Gogledd Cymru Ymateb 4x4 - Prosiect Cefnogaeth Gymunedol
 • DangerPoint - Prosiect Gogledd Cymru ddiogelach
 • North Wales Crusaders Foundation - Prosiect newid bywydau drwy rygbi
 • Woody’s Lodge - Prosiect cyn-filwyr yn y Gymuned
 • Youth Shedz Cymru - Prosiect Recovery Shed

Mae'r ffenest bleidleisio nawr ar agor a bydd yn cau ar 17 Mawrth 2023.  Gallwch ganfod mwy am bob prosiect a phleidleisio yma: www.surveymonkey.co.uk/r/YCYC_23

Dywedodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru:- “Mae safon y ceisiadau ar gyfer y fenter eleni yn ardderchog ac rwyf nawr yn galw ar y cyhoedd i ddewis pwy yr hoffent eu gweld yn elwa o'r arian sydd ar gael.

"Mae grwpiau a sefydliadau ar draws Gogledd Cymru yn rhoi eu hamser a'u hegni i helpu eu hardal leol ac mae Eich Cymuned, Eich Dewis yn ffordd dda o roi'n ôl i'r gymuned a helpu'r sefydliadau hyn gyflawni eu hamcanion a'u cynlluniau. Maent yn helpu cadw ein cymdogaethau yn ddiogel ac yn ateb blaenoriaethau yn fy Nghynllun Heddlu a Throsedd.  Gan mai hon yw degfed flwyddyn y fenter, gyda'r swm uchaf o arian ar gael erioed rwyf yn annog cymaint o bobl â phosib i bleidleisio dros Eich Dewis, Eich Cymuned!"

Dywedodd cadeirydd PACT Ashley Rogers: “Rydym wedi rhoi'r penderfyniad pa grwpiau cymunedol ddylai dderbyn yr arian yn nwylo’r cyhoedd ac rwyf yn annog pawb i edrych ar y prosiectau sydd ar y rhestr fer sy'n anelu at gefnogi cymunedau ar draws Gogledd Cymru.

“Rwyf wedi bod yn ffodus i weld cymaint o grwpiau cymunedol yn elwa yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi gwneud newid mawr yn y modd y maent yn cyflawni eu gwasanaeth. Gadewch i ni gadw'r momentwm ym 2023 a phleidleisio nawr am eich hoff brosiect."

Dywedodd Chris Allsop, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru: “Rwyf yn falch o fod yn rhan o’r fenter Eich Cymuned, Eich Dewis yn ei degfed blwyddyn o ariannu prosiectau. Mae'r arian yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brosiectau cymunedol ac yn mynd ymhell i ddatrys problemau lleol a mynd i'r afael â throseddau. Rwyf yn gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn pleidleisio ar gyfer eu hoff brosiectau.”