Skip to main content

Newyddion

dydd Gwener, 28 Gorffennaf 2023

Ar ddydd Mercher 19 Gorffennaf, ymwelodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru â Hamdden Harlech ac Ardudwy yn eu canolfan yn Harlech, Gwynedd. Diben yr ymweliad oedd gweld â grŵp tu ôl i'r prosiect a dysgu mwy am sut maent yn elwa o'r cyllid a dderbyniwyd drwy fenter Eich Cymuned, Eich Dewis y CHTh.

dydd Iau, 27 Gorffennaf 2023

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) Gogledd Cymru bellach yn recriwtio unigolion ar draws y rhanbarth er mwyn ymuno fel Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol. Mae'r rhain yn aelodau o'r cyhoedd sy'n cynnal ymweliadau rheolaidd â phobl a gedwir yn nalfa'r heddlu ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod eu lles a'u hanghenion yn cael eu diwallu.

dydd Mercher, 26 Gorffennaf 2023

Oherwydd galw eithriadol, ac er mwyn sicrhau fod cymaint o dimau pêl droed â phosib yn gallu defnyddio'r cyllid, mae dyddiad cau ymgeisio ar gyfer Cronfa Bêl Droed yr Haf y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sef Andy Dunbobbin yn symud i 4 Awst.

dydd Llun, 24 Gorffennaf 2023

Ar 20 Gorffennaf, ymwelodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru, â Wrecsam er mwyn gweld sut mae cyllid o fenter Eich Cymuned, Eich Dewis yn cynorthwyo hyrwyddo'r ddinas i'r cyhoedd, lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, a rhoi sgiliau cyfryngau cymdeithasol newydd i bobl ifanc.

dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2023

Ar ymweliad diweddar i loches yn sir Conwy, dysgodd Andy Dunbobbin, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, am y cymorth arbenigol sydd ar gael i ddioddefwyr cam-drin domestig o'r gymuned Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME) yn y rhanbarth. 

dydd Llun, 17 Gorffennaf 2023

Gyda gwyliau'r haf yn dynesu, mae clybiau a sefydliadau ieuenctid ledled Gogledd Cymru yn cael eu hannog i ymgeisio am gyllid er mwyn cynnal gweithgareddau gan Gronfa Bêl Droed yr Haf arbennig Andy Dunbobbin sef y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Mae'r gronfa'n dechrau heddiw (17.07.23) mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Bêl Droed Cymru. 

dydd Iau, 13 Gorffennaf 2023

Ar ddydd Llun 10 Gorffennaf, rhannwyd stori Olivia Alkir, geneth ifanc o Ruthun, yn Portcullis House, Westminster. Roedd oddeutu 50 yn bresennol, gan gynnwys aelodau'r Tŷ Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi, ymgyrchoedd diogelwch ffyrdd, cynrychiolwyr o'r gwasanaethau brys, swyddfeydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, a'r diwydiant yswiriant, gyda'r nod o wneud ffyrdd ein gwlad yn fwy diogel i bobl ifanc. 

dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2023

Ar ddydd Sul 9 Gorffennaf, aeth Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i Ynys Môn er mwyn cyfarfod ag Amlwch Showstoppers sef grŵp drama amatur sy'n gweithio er mwyn dod â doniau ifanc i'r dref at ei gilydd mewn amgylchfyd hwyliog a chyfeillgar. Roedd Amlwch Showstoppers yn un o enillwyr diweddar arian o fenter cyllid Eich Cymuned, Eich Dewis y Comisiynydd.

dydd Llun, 10 Gorffennaf 2023

Mewn digwyddiad ar Gae Ras CCPD Wrecsam, gwnaeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, gyflwyno Gwobr Cymuned Ddiogelach yn ddiweddar i John Widdowson ac Ymddiriedolaeth Gymunedol y clwb am y gwaith maent wedi bod yn ei wneud er mwyn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ddinas.

dydd Iau, 6 Gorffennaf 2023

Ar ddydd Gwener, 30 Mehefin, gwnaeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, ymweld â'r Rhyl er mwyn clywed am sut mae swyddogion lleol yn y dref yn gweithio er mwyn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a mathau eraill o drosedd yn y dref.