Skip to main content

Archwilio a Llywodraethu

Pwyllgor Archwilio ar y Cyd

Fel rhan o’r Cod Ymarfer Ariannol, mae angen i ni sefydlu Pwyllgor Archwilio annibynnol er mwyn darparu sicrwydd annibynnol i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Prif Gwnstabl ar ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheoli mewnol a chywirdeb y prosesau riportio ariannol a llywodraethu blynyddol.

Pwyllgor Arcwhilio (gwelwch agenda, cyfnodion a papurau atodol isod)

Aelodau'r Pwyllgor

Aelodau annibynnol y Pwyllgor o 1 Ebrill 2021 ymlaen, sef:

  • Rachel E Barber (Cadeirydd)
  • John Cunliffe
  • Julie Perkins
  • Allan Rainford
  • Un swydd wag - Proses recriwtio ar y gweill

Os hoffech gysylltu ac unrhyw aelod o'r Cyd Bwyllgor Archwilio, cysylltwch a Swyddfa y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk neu ffoniwch 01492 805486.


Bwrdd Cyd Lywodraethu

Diben y cyd-fwrdd llywodraethu yw goruchwylio trefniadau llywodraethu corfforaethol y Comisiynydd Heddlu a throsedd a Heddlu Gogledd Cymru, a chofnodi'r trefniadau hyn yn barhaus.

Cadeirir y Bwrdd gan y Prif Swyddog Cyllid ac mae'r aelodau'n cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Pennaeth Cyllid, Cyfrifydd Rheoli Cyllid, Prif Swyddog Gwybodaeth, Pennaeth Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth, Tîm Grym Archwilio ac Arolygu, aelod o'r Cyd-Bwyllgor Archwilio ac aelod o'r Tîm Archwilio Mewnol.

Ataliwyd y Bwrdd Cyd Llywodraethau ar 13 Awst 2019 gyda'r bwriad o drosglwyddo'r gwaith i'r Bwrdd Sicrwydd, ond yn dilyn adolygiad, caiff ei ail adfer o fis Mawrth 2020 ymlaen.

Gellir gweld cylch gorchwyl llawn y Bwrdd yma.

Cofnodion y Bwrdd Cyd Lywodraethu