Skip to main content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

Gwybodaeth ariannol

Cyllideb y Swyddfa


Ffynhonnell Refeniw


Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


Praesept a Taflen Treth Cyngor


Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


Treth Cyngor


Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Rheoloi'r Trysorlys)


Datganiad o Gyfrifon

RHEOLIADAU CYFRIFON AC ARCHWILIO (CYMRU) 2014

HEDDLU GOGLEDD CYMRU GYFRIFON GRŴP AR COMISIYNYDD

AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2023

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2023.

Dangosir yr amserlen statudol 2022/23 yn y tabl isod ynghyd â'r amserlen estynedig a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.

  Amserlen Statudol Amserlen Estynedig
Datganiad o Gyfrifon Drafft 31 Mai 2023 31 Gorffennaf 2023
Datganiad o Gyfrifon yn dilyn Archwiliad 31 Gorffennaf 2023 31 Rhagfyr 2023

Dyddiedig: 13 Mehefin 2023


Gwariant

Gwariant dros £500

Cyhoeddi Ystadegau Cyflawniad Taliadau

Mae gofyn i gyrff y sector cyhoeddus roi ystadegau’n dangos ein cyflawniad taliadau o ran cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau:

Fel rhan o’n hymrwymiad i gadwyni cyflenwi moesegol, rhoddir ein hystadegau yma.


Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Treuliau


Strwythur Cyflog a Graddfeydd

Cyflog

Y gymhareb aelod o staff â’r cyflog uchaf: canolrif cyflog SCHTh = 2:37

Proffil Swydd


Archwilio

Cyfrifon Archwiliedig


Barn yr Archwilwyr 


Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

RHEOLIADAU CYFRIFON AC ARCHWILIO (CYMRU) 2014

HEDDLU GOGLEDD CYMRU GYFRIFON GRŴP AR COMISIYNYDD

AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2023

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2023.

Dangosir yr amserlen statudol 2022/23 yn y tabl isod ynghyd â'r amserlen estynedig a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.

  Amserlen Statudol Amserlen Estynedig
Datganiad o Gyfrifon Drafft 31 Mai 2023 31 Gorffennaf 2023
Datganiad o Gyfrifon yn dilyn Archwiliad 31 Gorffennaf 2023 31 Rhagfyr 2023

Dyddiedig: 13 Mehefin 2023


Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio