Skip to main content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

Gwybodaeth ariannol

Cyllideb y Swyddfa


Ffynhonnell Refeniw


Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


Praesept a Taflen Treth Cyngor


Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


Treth Cyngor


Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Rheoloi'r Trysorlys)


Datganiad o Gyfrifon


Gwariant

Gwariant dros £500

Cyhoeddi Ystadegau Cyflawniad Taliadau

Mae gofyn i gyrff y sector cyhoeddus roi ystadegau’n dangos ein cyflawniad taliadau o ran cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau:

Fel rhan o’n hymrwymiad i gadwyni cyflenwi moesegol, rhoddir ein hystadegau y flwyddyn gyfredol yma.

Mae hystadegau blynyddoedd blaenorol yma.


Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Treuliau


Strwythur Cyflog a Graddfeydd

Cyflog

Y gymhareb aelod o staff â’r cyflog uchaf: canolrif cyflog SCHTh = 1:2.35

Proffil Swydd


Archwilio

Cyfrifon Archwiliedig


Barn yr Archwilwyr 


Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

DRAFFT - Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2022-23 a Rhagarweiniad a DRAFFT - Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2022-23 - Cyfrifon Hawdd i'w Darllen

Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2021-22 a Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2021-22 - Cyfrifon Hawdd i'w Darllen

Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2020-21 a Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2020-21

Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2019-20 a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2019-20


Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio