Skip to main content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

Gwybodaeth ariannol

Cyllideb y Swyddfa


Ffynhonnell Refeniw


Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


Praesept a Taflen Treth Cyngor


Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


Treth Cyngor


Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Rheoloi'r Trysorlys)


Datganiad o Gyfrifon

Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygiad) 2018 yn gofyn i ni gyhoeddi datganiadau drafft ar gyfer 2023/24 erbyn 31 Mai 2024 a datganiadau terfynol wedi eu archwilio erbyn 31 Gorffennaf 2024, neu i gyhoeddi datganiad o eglurhad.

Fel sy’n cael ei ganiatáu o dan y Rheoliadau, mae’r amserlen hon ar gyfer paratoi ac archwilio cyfrifon 2023/24 wedi cael ei ymestyn. Bydd datganiadau drafft cyfrifon yn cael eu cyhoeddi yma erbyn 30 Mehefin 2024 a bydd y datganiad terfynol y cyfrifon yn cael eu cyhoeddi yn dilyn cyfarfod y Cyd Bwyllgor Archwilio sydd wedi ei amserlenni i ddigwydd ar 31 Hydref 2024.


Gwariant

Gwariant dros £500

Cyhoeddi Ystadegau Cyflawniad Taliadau

Mae gofyn i gyrff y sector cyhoeddus roi ystadegau’n dangos ein cyflawniad taliadau o ran cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau:

Fel rhan o’n hymrwymiad i gadwyni cyflenwi moesegol, rhoddir ein hystadegau y flwyddyn gyfredol yma.

Mae hystadegau blynyddoedd blaenorol:

2023-24

2022-23


Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Treuliau


Strwythur Cyflog a Graddfeydd

Cyflog

Y gymhareb aelod o staff â’r cyflog uchaf: canolrif cyflog SCHTh = 1:2.35

Proffil Swydd


Archwilio

Cyfrifon Archwiliedig


Barn yr Archwilwyr 


Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2022-23 a Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2022-23 - Cyfrifon Hawdd i'w Darllen

Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2021-22 a Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2021-22 - Cyfrifon Hawdd i'w Darllen

Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2020-21 a Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2020-21


Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio