Skip to main content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

Gwybodaeth ariannol

Cyllideb y Swyddfa


Ffynhonnell Refeniw


Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


Praesept a Taflen Treth Cyngor


Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


Treth Cyngor


Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Rheoloi'r Trysorlys)


Datganiad o Gyfrifon

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud a hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.

Fe wnaeth y Swyddog Cyllid Cyfrifol lofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar 31 Mai 2022.

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ol yr ardystiad gan Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod, Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Cwnstabl yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r datganiad cyfrifon archwiliedig. Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2022.

Oherwydd effaith barhaus pandemig Covid-19, gohiriwyd yr archwiliad o ddatganiad o gyfrifon 2021-22 Cafodd y cyfrifon eu cymeradwyo ar 10 Hydref 2022.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio ac adrodd ar y cyfrifon hyn yn y ffurf y cawsant eu drafftio’n wreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw’r fersiwn hwn. Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a’r Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.


Gwariant

Gwariant dros £500


Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Treuliau


Strwythur Cyflog a Graddfeydd

Cyflog

Y gymhareb aelod o staff â’r cyflog uchaf: canolrif cyflog SCHTh = 1:2.42

Proffil Swydd


Archwilio

Cyfrifon Archwiliedig


Barn yr Archwilwyr 


Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud a hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.

Fe wnaeth y Swyddog Cyllid Cyfrifol lofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar 31 Mai 2022.

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ol yr ardystiad gan Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod, Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Cwnstabl yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r datganiad cyfrifon archwiliedig. Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2022.

Oherwydd effaith barhaus pandemig Covid-19, gohiriwyd yr archwiliad o ddatganiad o gyfrifon 2021-22 Cafodd y cyfrifon eu cymeradwyo ar 10 Hydref 2022.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio ac adrodd ar y cyfrifon hyn yn y ffurf y cawsant eu drafftio’n wreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw’r fersiwn hwn. Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a’r Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.


Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio