Skip to main content

Pwy ydan ni a beth 'da ni'n ei wneud

CoPaCC 2020 logo

Diben Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) yw cefnogi’r Comisiynydd wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau. SCHTh sydd hefyd yn gyfrifol am weinyddiaeth ariannol. 

Arweinir y tîm gan y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am reolaeth staff ac am fonitro gweithgaredd er mwyn sicrhau fod safonau'n parhau'n uchel. Yn ogystal mae gan y swyddfa staff arbenigol i ddarparu cyngor a chefnogaeth mewn meysydd busnes allweddol ynghyd â rheoli swyddogaethau gweinyddol SCHTh.


Strwythur Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd


Strwythur Staff

  • Siart Strwythyr
  • Ystadegau Staff
  • Mae gwybodaeth am drefniadau gwneud defnydd o staff Prif Swyddog yr Heddlu ar gael yma, Trefniadau-Staff
  • Nis oes un rhyw drefniadau gyda cyngor lleol
  • Y gymhareb rhwng y cyflog uchaf a’r cyflog canolrifol yn Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ydi 1:2.35

Ystad


Manylion cyswllt


 Ardal ddaearyddol gweithredu


Amlinelliad cyffredinol o gyfrifoldebau


 Cynllun ymwelwyr dalfeydd annibynnol


Partneriaethau