Skip to main content

Gweithio mewn Partneriaeth

Er mwyn creu Gogledd Cymru gwell, diogelach ac er mwyn sicrhau gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon yng Ngogledd Cymru, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cydnabod yr angen i gydweithio’n agos â phartneriaid er mwyn sicrhau atebion tymor hir i faterion trosedd ac anrhefn.

Mae datblygu partneriaethau effeithiol yn sylfaenol i’r gwaith a wneir gan y Comisiynydd gan mai nid dim ond yr Heddlu sy’n gweithio i leihau trosedd, lleihau niwed (a’r risg o niwed) a darparu’r cyhoedd ag ymateb effeithiol. Mae gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth yn galluogi’r holl bartneriaid perthnasol i ddarparu mwy o wasanaethau cynaliadwy. Yn fwy na hynny, gall arwain at well gwasanaethau’n cael eu darparu mewn modd mwy cost effeithiol – ffactor pwysig mewn sefyllfa ariannol heriol.

Mae’r Comisiynydd yn gweithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o fathau o sefydliadau er mwyn gwneud yn siŵr bod ymdrechion yn cael eu canolbwyntio’n strategol er mwyn sicrhau bod mwy o waith partneriaeth trefnus yn darparu pobl Gogledd Cymru â gwell gwasanaethau.   

Mae’r Comisiynydd yn gweithio gyda:

 • Yr Heddlu
 • Y Bwrdd Iechyd Lleol 
 • Y Gwasanaeth Tân  
 • Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru 
 • Partneriaid yn y maes cyfiawnder troseddol 
 • Cynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol Gogledd Cymru 
 • Llywodraeth DU
 • Llywodraeth Cymru
 • Y Swyddfa Gartref
 • Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Mae rôl y Comisiynydd yn golygu cydweithio mewn partneriaeth â’r byrddau canlynol:

 • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Ngogledd Cymru 
 • Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru
 • Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Sut all gweithio mewn partneriaeth helpu?

Gweler isod rai enghreifftiau o’r mathau o faterion y mae’r heddlu yn delio â nhw mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaeth lleol eraill er mwyn gwella’r ddarpariaeth.

 • Datrys problemau cymdogaeth megis ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Cefnogi dioddefwyr trosedd
 • Darparu dioddefwyr camdriniaeth domestig â chymorth fel bo ganddynt y cyfle a’r hyder i geisio cymorth a chefnogaeth.
 • Gwella’r amgylchedd corfforol fel ei fod yn llai tebygol o arwain at droseddu.
 • Darparu gwasanaethau ar gyfer y rhai hynny sy’n camddefnyddio sylweddau ond sydd angen cymorth i leihau’r niwed maent yn ei wneud iddyn nhw eu hunain, eu teuluoedd a’n cymunedau, a
 • Cefnogi troseddwyr i ailsefydlu eu hunain ac i wneud cyfraniad positif i gymdeithas.