Skip to main content

Newyddion

Mae Alzheimer’s Research UK yn amcangyfrif bod 944,000 o bobl yn byw efo dementia yn y Deyrnas Unedig. Oherwydd twf yng ngraddfa’r cyflwr, mae Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi ymuno i ehangu eu dosbarthiad o’u cyfres o ffilmiau, “Byw’n Well gyda Dementia”.

Ar ddydd Sadwrn 11 Mai, ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru â’r Corws Forget-me-not ym Modelwyddan, Sir Ddinbych. Mae’r elusen a chôr, a gychwynnodd y 2011, yn cynorthwyo unigolion sy’n byw efo dementia drwy gyfrwng trawsnewidiol cerddoriaeth, ac ‘roedd yn llwyddiannus yn ddiweddar yn ymgeisio am fuddsoddiad oddi wrth fenter Eich Cymuned, Eich Dewis.

Mae SCHTh yn parhau i edrych yn graff ar waith Heddlu Gogledd Cymru mewn amryw o ffyrdd eang, ac yn ddiweddar wedi cynnal adolygiad pellach o’r Bwrdd Strategol Gweithredol chwarterol, a gymerodd le ar 8 Mai.

Ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin â Chlwb PêlDroed Prestatyn Sports yn ddiweddar, i weld  effaith cadarnhaol  eu cais llwyddiannus am fuddsoddiad drwy Eich Cymuned, Eich Dewis. Yn ystod yr ymweliad, gwelodd y Comisiynydd gyfleusterau’r clwb a’r cynnydd a wnaed yn ehangu eu cynigion pêldroed i bobl ifanc.

Ar 2 Mai 2024, etholwyd Andy Dunbobbin o Lafur Cymru gan etholwyr Gogledd Cymru, i fod yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd am y pedair blynedd nesaf.

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) am weithio efo arbenigwyr mewn diogelwch ar-lein, Get Safe Online, i amlygu’r peryglon o Sgamiau Buddsoddiadau i drigolion Gogledd Cymru.

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn gweithio hefo arbenigwyr diogelwch ar-lein sef Get Safe Online er mwyn amlygu rhai o'r bygythiadau wrth brynu tocynnau ar-lein.

Mae grŵp chwaraeon lleol yn Sir y Fflint yn defnyddio arian a atafaelwyd oddi wrth droseddwyr i greu amgylchedd mwy dymunol yn eu pencadlys. Mae Clwb Criced Bwcle, a ffurfiwyd yn 1898 wedi llwyddo i gael arian gan Eich Cymuned Eich Dewis.

Ar 20 Mawrth, ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin, â Band Arian Llanrug i gwrdd ag aelodau, dysgu mwy am waith gwerthfawr y sefydliad yn lleol ac i glywed sut mae arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio i ehangu mynediad at gerddoriaeth yn y gymuned.

Ar ddydd Mercher Mawrth 13, ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin, â Chlwb Pêl Droed Seintiau Bangor, yn Canolfan Hamdden Byw’n Iach ar Ffordd Garth Bangor, i gael blas ar eu gwaith effeithiol efo bobl ifanc lleol, ac i ddysgu sut mae’r arian a’i gymerwyd gan droseddwyr yn helpu i gefnogi gwaith y tîm yn y gymuned leol.