Skip to main content

Newyddion

dydd Mawrth, 3 Hydref 2023

Ar 28 Medi, mi wnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Andy Dunbobbin ymweld â Seren Ffestiniog Cyf (Seren) yn eu canolfan ym Mlaenau Ffestiniog i ddysgu mwy am sut mae arian o gronfa Eich Cymuned, Eich Dewis yn cael ei ddefnyddio i wella ansawdd bywyd pobl gydag anawsterau dysgu.

dydd Gwener, 29 Medi 2023

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin yn cynnal cymorthfeydd yng Nghanolfan Glanhwfa, Ffordd Glanhwfa i drigolion Llangefni a'r ardal o 2pm i 4pm ar 25 Hydref fel rhan o'i ymgyrch i ddod â phlismona yn agosach at bobl yr ardal.

dydd Gwener, 22 Medi 2023

Aeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i weld Pentre Peryglon yn Nhalacre er mwyn gweld y gwaith hanfodol mae'r sefydliad yn ei wneud er mwyn helpu pobl ifanc Gogledd Cymru.

dydd Mawrth, 19 Medi 2023

Wythnos Genedlaethol Troseddau Cefn Gwlad yn lansio heddiw, 18 Medi, gan barhau tan 24 Medi 2023. Mae'r ymgyrch wedi'i threfnu gan Rwydwaith Cenedlaethol Troseddau Cefn Gwlad, sy'n gweithio er mwyn gweld gwell cydnabyddiaeth a dealltwriaeth o broblemau ac effaith troseddau yng nghefn gwlad.

dydd Gwener, 15 Medi 2023

Deall troseddau casineb a bregusrwydd yng Ngogledd Cymru fydd canolbwynt digwyddiad arbennig yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb y DU, sy'n rhedeg o 14-21 Hydref. 

dydd Mercher, 30 Awst 2023

Mae Andy Dunbobbin, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi datgelu'r rhestr derfynol o ymgeiswyr llwyddiannus ei Gronfa Bêl-droed yr Haf, mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru. 

dydd Iau, 24 Awst 2023

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin yn cynnal cymorthfeydd yn Canolfan Gymunedol Abergele, Stryd y Farchnad i drigolion Abergele a'r ardal o 2pm i 4pm ar 20 Medi fel rhan o'i ymgyrch i ddod â phlismona yn agosach at bobl yr ardal.

dydd Llun, 14 Awst 2023

Mae gwasanaeth newydd sy'n hawdd ei ddefnyddio wedi’i lansio i roi cefnogaeth a chyngor i blant a phobl ifanc sy'n dioddef trosedd yng Ngogledd Cymru. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys Gweithiwr Achos Plant a Phobl Ifanc yn y Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr, a leolir ym Mhencadlys Rhanbarthol Heddlu Gogledd Cymru yn Llanelwy.

dydd Gwener, 4 Awst 2023

Fel rhan o sicrhau fod pobl Gogledd Cymru yn cael eu gwarchod rhag twyll, gwnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throsedd prosiect arbrofol er mwyn i Weithiwr Achos Twyll ymuno â'r tîm o weithwyr achos arbenigol yn y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr.

dydd Iau, 3 Awst 2023

Ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf corff newydd -  Fforwm Atal a Lleihau Niwed. Ei nod ydy codi ymwybyddiaeth yng Ngogledd Cymru am syniadau atal a lleihau niwed camddefnyddio sylweddau ar hyn o bryd.