Skip to main content

Newyddion

dydd Gwener, 18 Tachwedd 2022

Aeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru i Siop Hipi RainbowBiz yn yr Wyddgrug ar 17 Tachwedd. Roedd hyn er mwyn gweld sut mae cyllid o'i fenter Arloesi i Dyfu yn cynorthwyo prosiect er mwyn cynorthwyo trigolion sy'n dioddef unigedd, wedi profi Trosedd Casineb, neu sy'n cael trafferth ymdopi gyda'u hiechyd meddwl.

dydd Mercher, 16 Tachwedd 2022

Ar ddydd Gwener, 11 Tachwedd, gwnaeth disgyblion Blwyddyn 11 a'r Chweched yn Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun brofi sut mae bod mewn achos llys, gydag achos ffug ym mhrif neuadd yr ysgol. Roedd y digwyddiad er mwyn codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd.  

dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2022

Mae 15 Tachwedd yn nodi deng mlynedd ers ethol Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) cyntaf Gogledd Cymru, a dechrau llais poblogaidd mwy uniongyrchol mewn plismona. Ers hynny, mae'r rhanbarth wedi gweld tri gwahanol Gomisiynydd. Mae dathlu'r deg yn ein galluogi ni edrych yn ôl ar greu'r rôl, yr hyn mae wedi'i ddod i blismona yng Ngogledd Cymru, a pha newidiadau a all pobl eu gweld yn y blynyddoedd i ddod. 

dydd Gwener, 11 Tachwedd 2022

Yn ddiweddar, ymwelodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, â Safle Traffig Heddlu Gogledd Cymru yn Llandygai er mwyn cyfarfod swyddogion yn yr Uned Plismona Ffyrdd a dysgu mwy am eu gwaith er mwyn cadw trigolion ledled Gogledd Cymru'n ddiogel ar y ffordd. Mae'r ymweliad wedi cyd-fynd ag Wythnos Diogelwch Ffyrdd Brake, sydd yn cael ei chynnal rhwng 14 a 20 Tachwedd.

dydd Iau, 3 Tachwedd 2022

Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 1, cyfarfu Comisiynydd Cam-drin Domestig Cymru a Lloegr, Nicole Jacobs, yn DASU (Uned Diogelwch Cam-drin Domestig)) yn Wrecsam.

dydd Llun, 31 Hydref 2022

Siaradodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru â myfyrwyr ail flwyddyn lleol o'r cwrs Gradd Plismona Proffesiynol yng Ngholeg Llandrillo yn Llandrillo yn Rhos ar 25 Hydref er mwyn trafod ei rôl a sut mae'n gweithio. Siaradodd am ei gynllun i leihau trosedd yng Ngogledd Cymru a sut all pobl ifanc a'u cymunedau gymryd rhan yn y frwydr yn erbyn trosedd. 

dydd Llun, 31 Hydref 2022

Ar ddydd Gwener 21 Hydref, siaradodd Andy Dunbobbin, yn y gynhadledd 'Hear Our Voice' yng Ngwesty'r Beaches, Prestatyn. Cynhaliwyd y digwyddiad gan Hunaneiriolaeth Prestatyn, grŵp hunaneiriolaeth pobl gydag anableddau dysgu sy'n gweithredu yn Sir Ddinbych. 

dydd Gwener, 21 Hydref 2022

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar 22 Medi gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol [NYAS], nodwyd Cynllun Heddlu a Throsedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru fel arfer dda.

dydd Mercher, 12 Hydref 2022

Mae Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru wedi lansio ei Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd, sy’n amlinellu penderfynoldeb partneriaid i wneud popeth o fewn eu gallu, yn unigol a gyda’i gilydd, i ddileu unrhyw fath o hiliaeth ar draws y System Cyfiawnder Troseddol.

dydd Mawrth, 11 Hydref 2022

Mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru wedi rhoi ei gefnogaeth lwyr i'r ymgyrch Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb . Mae'n cynnal cyfres o ddigwyddiadau er mwyn nodi'r wythnos ac ymgysylltu gyda gwahanol gymunedau ledled y rhanbarth a effeithir gan drosedd casineb.