Skip to main content

Newyddion

dydd Iau, 22 Chwefror 2024

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) Gogledd Cymru yn chwilio am aelodau o'r cyhoedd ar draws yr ardal i ymuno yn wirfoddol fel Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa (ICVs) sy'n ymweld â rhai yn y ddalfa wedi iddynt gael eu harestio.

dydd Mawrth, 20 Chwefror 2024

Cafodd man cyfarfod newydd ar gyfer y gymuned leol ei agor yn swyddogol yng Nglyn Ceiriog ar ddydd Sul 18 Chwefror gan ddangos sut mae arian wedi'i gymryd oddi ar droseddwyr yn cael ei ddefnyddio er mwyn datblygu a chryfhau cyfleusterau bro ar draws Gogledd Cymru.

dydd Iau, 8 Chwefror 2024

Paru ar-lein ydy'r ffordd fwyaf ffasiynol o gyfarfod rhywun o bell ffordd. Wrth i Ddydd San Ffolant nesáu, mae'n amser prysur o'r flwyddyn a mae hyn yn golygu ei bod yn amser prysur i droseddwyr seiber sy'n dynwared edmygwyr er mwyn dwyn arian neu hunaniaeth pobl, neu'r ddau.

dydd Gwener, 2 Chwefror 2024

Mis Chwefror ydy'r mis yn y flwyddyn pan mae pobl yn dechrau meddwl am archebu eu gwyliau haf. 'Da ni'n aml yn dod ar eu traws ac yn eu harchebu nhw ar-lein. Ond mae twyllwyr yn hoff o'r rhyngrwyd hefyd.

dydd Mercher, 31 Ionawr 2024

Ar 30 Ionawr, dangoswyd ffilm newydd drawiadol, ‘Digon yw Digon’ , am y tro cyntaf yn Sinema’r Empire yng Nghaergybi.

dydd Llun, 29 Ionawr 2024

Mewn cyfarfod y prynhawn yma ym Modlondeb, Conwy, gwnaeth Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru gymeradwyo cynnig Andy Dunbobbin, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, am gynnydd cyfradd is na'r disgwyl yn y praesept plismona.

dydd Gwener, 26 Ionawr 2024

Ar 22 Ionawr, fe wnaeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) ymweld â safle GISDA yng Nghaernarfon er mwyn cyfarfod hefo staff a phobl ifanc o'u Clwb Ieuenctid LHDTQ+. Roedd yno er mwyn siarad am gysylltiadau cymunedol hefo'r heddlu a phryderon ynghylch trosedd casineb.

dydd Llun, 22 Ionawr 2024

Mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru, wedi cyhoeddi y gwnaiff ofyn i'r Panel Heddlu a Throsedd gymeradwyo cynnydd is yn y praesept plismona. Y cynnydd ydy 32c yr wythnos (neu £16.56 yn flynyddol) i eiddo Band D ar gyfer blwyddyn ariannol 2024-25

dydd Mercher, 17 Ionawr 2024

Ar 19 Ionawr, dychwelodd Andy Dunbobbin y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i Fetws-y-Coed i gyfarfod â chlywed barn aelodau o'r gymuned amaethyddol leol yng Ngogledd Cymru.

dydd Iau, 11 Ionawr 2024

Mae rhaglen Llysgennad Ifanc Gogledd Cymru yn gynllun lle mae ystod amrywiol o bobl ifanc ledled Gogledd Cymru yn cael mynegi eu safbwyntiau a'u barn am blismona.