Skip to main content

Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau

CoPaCC 2020 logo

Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fydd yn gwneud penderfyniadau gan ymgynghori fel sy’n briodol â’r Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Ariannol, y Prif Gwnstabl a swyddogion neu asiantaethau eraill. Gall swyddogion hefyd wneud penderfyniadau yn unol â’r Cynllun Llywodraethu a gymeradwyir gan y Comisiynydd.


Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion

  • Rhestr cyfarfodydd sydd ar agor i’r cyhoedd
  • Agendâu a chofnodion wedi’u cymeradwyo pob cyfarfod cyhoeddus ac unrhyw gyfarfod arall lle gwneir penderfyniad
  • Gwybodaeth gefndirol ar gyfer cyfarfodydd sydd ar agor i’r cyhoedd

Gwneud Penderfyniadau  

Cofnod o benderfyniadau pwysig a wneir


Gweithdrefnau, ffeithiau, a dadansoddiadau o ffeithiau a ddefnyddir ar gyfer gwneud penderfyniadau

Polisi Penderfyniadau

  • Os ymgymerir ag unrhyw asesiadau effaith cydraddoldeb byddant yn cael eu cyhoeddi yn amodol ar eithriadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Ymgynghoriadau Cyhoeddus

  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2024 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma
  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2023 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma
  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2022 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma