Skip to main content

Sut i Gwyno

Gyda rhai eithriadau, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n gyfrifol am ddal Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yn atebol. Y Comisiynydd yw'r awdurdod priodol i ymdrin ag unrhyw gwynion a materion ymddygiad yn ymwneud â Phrif Gwnstabl yr Heddlu.

Y Prif Gwnstabl sy’n gyfrifol am ddal pawb arall yn yr Heddlu yn atebol. Mae hyn yn awr yn cynnwys cwynion yn erbyn y Dirprwy Brif Gwnstabl, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol ac unrhyw faterion eraill yn ymwneud â'r Prif Swyddogion.

Canllaw Stadudol

Beth ydy cwyn?

Cwyn yw unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd gyda heddlu a fynegir gan neu ar ran aelod o'r cyhoedd. Rhaid iddo gael ei wneud gan berson sy'n bodloni'r diffiniad o achwynydd. Rhaid hefyd cael rhyw fwriad gan yr achwynydd i ddod â'u hanfodlonrwydd i sylw'r heddlu neu gorff plismona lleol. Nid oes rhaid i gŵyn gael ei gwneud yn ysgrifenedig, ac ni ddylai ddatgan yn benodol ei bod yn gŵyn i'w hystyried fel un.

I gwyno am: Cysylltwch â:
Gwasaneth,
Swyddog Heddlu,
Staff yr Heddlu,
SHC, neu
Gwnstabl Gwirforddorol
Adran Safonau Proffesiynol
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW

E-bost: psdenquiries@northwales.police.uk
 neu
neu drwy'r wefan

Hawdd i'w Ddeall
Y Prif Gwnstabl Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW

E-bost: OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk
 neu
Ffurflen Cysylltwch â Ni
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

E-bost: phth.cwynion@conwy.gov.uk

Cofrestr Cwynion 2019
Staff Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTH) Prif Weithredwr
SGHT
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW

E-bost: OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk
 neu
Ffurflen Cysylltwch â Ni

Polisi Cwynion
Cydymffurfiaeth gyda Safonau'r Iaith Gymraeg Prif Weithredwr
SGHT
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW

E-bost: OPCC@heddlu-gogledd-cymru.police.uk

 neu
Ffurflen Cysylltwch â Ni

Polisi Cwynion Iaith Gymraeg