Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

 

Gwybodaeth ariannol

 

Cyllideb y Swyddfa


 
Ffynhonnell Refeniw

 


 

 Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


 
Praesept a Taflen Treth Cyngor

 Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig
yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


 
Treth Cyngor

 


 

Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Rheoloi'r Trysorlys)

 


 
Datganiad o Gyfrifon

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud a hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.  Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2021.

Fe wnaeth y Swyddog Cyllid Cyfrifol lofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar 28 Mai 2021.

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ol yr ardystiad gan Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod, Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Cwnstabl yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r datganiad cyfrifon archwiliedig.  Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2021.

Oherwydd effaith barhaus pandemig Covid-19, gohiriwyd yr archwiliad o ddatganiad o gyfrifon 2020-21  Cafodd y cyfrifon eu cymeradwyo ar 7 Hydref 2021.

  • Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2020-21 (i ddilyn) a Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2020-21 (i                 ddilyn)

 Gwariant

Gwariant dros £500Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Grantiau Trosedd ac anrhefn
Manylion o contractau sydd allan i dendr ar hyn o bryd
Holl gontractau gwerth mwy na £10,000
Rhestr o gontractau o dan £10,000, trafodion cyfreithiol a hawlildiadau rheolau sefydlogTreuliauStrwythur Cyflog a Graddfeydd


Cyflog

 

Proffil Swydd

Prif Weithredwr
Prif Swyddog CyllidArchwilio


Cyfrifon Archwiliedig

     

Barn yr Archwilwyr 

 

Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud a hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.  Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2021.

 

Fe wnaeth y Swyddog Cyllid Cyfrifol lofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar 28 Mai 2021.

 

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ol yr ardystiad gan Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod, Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Cwnstabl yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r datganiad cyfrifon archwiliedig.  Yn ol y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2021.

 

O ganlyniad i'r achos o Covid-19, nid yw'r archwiliad o ddatganiad cyfrifon 2020-21 wedi cael ei gwblhau eto ac nid oes barn archwilio wedi cael ei darparu.  Y datganiad cyfrifon anarchwiliedig yw'r datganiad cyfrifon a gyhoeddir

 

 

     Comisiynydd 2020-21

 

Rhagarweiniad a Datganiad o Gyfrifon y Prif Gwnstabl 2019-20 a Datganiad o Gyfrifon Grwp ar Comisiynydd 2019-20

Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio

 


 

 

 
 
 
Powered by Contensis